ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ

ເອກະສານແນະນຳ

ເອກກະສານປະກອບການຕີພິມ/ຂັ້ນຕອນໃນການຕີພິມ
ສ່ວນປະກອບຂອງບົດຄວາມວິຊາການ ແລະ ບົດຄວາມວິໄຈ
ວາລະ ການຕີພິ
ໜັງສືເຊີນ
ຮ່າງບົດຄວາມວິໄຈວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ

ເອກະສານສະໝັກ

ໜັງສືຂໍສະໝັກສົ່ງບົດຄວາມຕີພິມ
ແບບຟອມການສົ່ງບົດຄວາມເພື່ອຕີພິມ