ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ

ຄຳຖາມຄົ້ນຄວ້າ

ພາສາອັງກິດ

ຄໍາຖາມຄົ້ນຄວ້າພາສາອັງກິດທຸກສາຍ-2018
ຄໍາຕອບພາສາອັງກິດ-2018

ການເມືອງ

ຄໍາຖາມຄົ້ນຄວ້າພາສາອັງກິດທຸກສາຍ-2018
ຄໍາຕອບພາສາອັງກິດ-2018