ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ


ຄລິກດ້ານລຸ່ມເພື່ອດາວໂຫຼດ

1. ຕົວຢ່າງໜ້າປົກບົດວິໄຈພາສາລາວ
2. ຕົວຢ່າງປົກນອກບົດວິໄຈ ພາສາອັງກິດ
3. ຕົວຢ່າງບົດຄັດຫຍໍ້ພາສາລາວ
4. ບົດຄັດຫຍໍ້ພາສາອັງກິດ
5. ຄຳຮອງປ້ອງກັນບົດວິໄຈຄູ
6. ໜັງສືຮັບຮອງການເຮັດການວິໄຈຂອງຄູ
7. ແບບປະເມີນການວິໄຈໃນຊັ້ນຮຽນ
8. ຮ່າງຢັ້ງຢືນບົດວິໄຈດີເດັ່ນ
9. ໜັງສືຂໍອະຍາດຜູ້ຊ່ຽວຊານ
10. ໜັງສືຂໍອະຍາດທົດລອງເຄື່ອງມືການວິໄຈ
12. ໜັງສືຂໍນຸຍາດແຕ່ງຕັ້ງຜູ້ຊົງຄຸນວຸດທິກວດສອບຄູ່ມື
13. ໜັງສືຂໍນຸຍາດແຈກແບບສອບຖາມ
15. ໜັງສະເໜີເປັນຜູ້ກວດສອບບົດຄວາມວິໄຈ
16. ໜັງສືຕອບຮັບການເປັນຜູ້ກວດສອບບົດຄວາມວິໄຈ
17. ໜັງສະເໜີແຕ່ງຕັ້ງປະທານກຳມະການປ້ອງກັນບົດວິໄຈ
18. ໜັງສືຕອບຮັບການເປັນປະທານປ້ອງກັນບົດວິໄຈຂອງຄູ
20 . ຮ່າງບົດຄວາມວິໄຈວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ
21. ນະວັດຕະກຳການຈັດການຮຽນຮູ້ຈາກທິດສະດີສູ່ການປະຕິບັດ
22.ແບບຟອມເຄົ້າໂຄງວິໄຈ