ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ


ຄລິກດ້ານລຸ່ມເພື່ອດາວໂຫຼດ

1. ຊີວະປະຫວັດຫຍໍ້
2. ແບບປະເມີນຄຸນນະພາບການສອນ
3. ແບບປະເມີນຜົນງານທາງວິຊາການ
4. ແບບປະເມີນແນວຄິດຄຸນສົມບັດ
5. ສາລະບານແຟ້ມສະສົມຜົນງານ
6. ໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕຳແໜ່ງ
7. ແຟ້ມສະສົມຜົນງານຂອງຄູ