ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


ວຽກງານວິໄຈ
ການວິໄຈແມ່ນວຽກງານໜຶ່ງທີ່ສຳຄັນ ເພາະເປັນການຊອກຫາບັນຫາ ແລະ ວິທີທາງໃນການແກ້ໄຂບັນຫາ, ໂດຍສະເພາະການວິໄຈ ເພື່ອແກ້ບັນຫາທີ່ກ່ຽວຂ້ອງກັບການຮຽນ-ການສອນ. ສໍາລັບວິທະຍາໄລຄູການວິໄຈຍັງເປັນເງື່ອນໄຂໜຶ່ງ ທີ່ຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນເປັນປະຈຳ ເພື່ອກຽມຄວາມພ້ອມສູ່ການກ້າວຂຶ້ນເປັນສະຖາບັນສ້າງຄູໃນອະນາຄົດ. ດັ່ງນັ້ນ, ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ຈຶ່ງເຫັນໄດ້ຄວາມສຳຄັນ ຂອງການວິໄຈ ແລະ ຖືເອົາວຽກງານການວິໄຈເຂົ້າໃນແຜນຍຸດທະສາດຂອງວິທະຍາໄລຄູ. ການສັງລວມຜົນງານການວິໄຈຂອງຄູ-ອາຈານ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ມີຈຸດປະສົງເພື່ອສ້າງເປັນແຫຼ່ງຮຽນຮູ້ໜຶ່ງ ທີ່ທຸກຄົນສາມາດເຂົ້າເຖິງຂໍ້ມູນ ແລະ ຜົນການວິໄຈໃນຫົວຂໍ້ຕ່າງໆ ທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາຕ່າງປະເທດ.

ສັງລວມຜົນງານການວິໄຈ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລະດັບນາໆຊາດ ຂອງຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
(Compilation of International Research Paper of Lecturers in Savannakhet Teacher Training College)
ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ວິໄຈ ນັກວິໄຈ ປີ
1 The effectiveness of using lesson study to building pedagogical knowledge and improving teaching in mathematics lesson: A case study in savannakhet teacher training college - ໄພລັດ ສີທອງ
- ພິມມະສອນ ວໍລະຍຸດ
- ອິນຖະໜອມ ພາວະດີ
2 Professional development of mathematics teacher through lesson study in savannakhet teacher training college - ໄພລັດ ສີທອງ
- ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ
3 Study on development of creativity on area "Geometry" for Savannakhet Teacher Training College students - ໄພລັດ ສີທອງ
4 The effectiveness of using Japanese primary mathematics textbooks to enhance pre-service teachers' ability in learning mathematics in Lao contexts: A focus on making word problems and solving word problem - ໄພລັດ ສີທອງ
5 Study on improving the class teaching practices power of pre-service teachers in savannakhet teacher training college by using video lesson analysis - ໄພລັດ ສີທອງ
6 Study on improving the class teaching practices power for students of teacher training college: Developing analytical approach - ໄພລັດ ສີທອງ
7 The remote-area parents' lack of motivation in sending the children to primary school: Case study of Sepone district in Savannakhet province, Laos - ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ
8 Knowledge and self-study from students' perspectives - ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ
9 Influence of treatment by magnetic field on germination and growth rate of rice seed - ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
- Tawee Chim-Oye
- Manu Fuanngfoong
10 Improving capacity in producing and apply some simple experiments in teaching-learning electricity - ອິນສົ່ງ ລາສະສານ
- ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
- ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ
11 Pesticide analysis using nanoceria-coated paper-based devices as a detection platform - ສຸກສັນ ນວນທະວົງ
- Duangjai Nacapricha
- Yupaporn Sameenoi (ທີ່ເປິກສາ)
2016
12 One-step polymer screen-printing for microfluidic paper-based analytical device (uPAD) fabrication - ສຸກສັນ ນວນທະວົງ
- Duangjai Nacapricha
- Charles S. Henry
- Yupaporn Sameenoi (ທີ່ເປິກສາ)
2014
13 Paper-based CPRAC assay for antioxidant activity analysis - ສຸກສັນ ນວນທະວົງ
- Paweena Punthong
- Yupaporn Sameenoi (ທີ່ເປິກສາ)
2016
14 Paper-based device for pesticide analysis - ສຸກສັນ ນວນທະວົງ
- Yupaporn Sameenoi (ທີ່ເປິກສາ)
2015
15 A paper-based microfluidic device for quantifying detection of hydrogen peroxides using nanoceria as colorimetric probes - ສຸກສັນ ນວນທະວົງ
- ເພັດວິໄລ ຂັດຕິຍະວົງ
- ສຸລິຍັນ ພິມມະສອນ
16 Small scale inquiry based experiments to enhance high school students conceptual understanding of electrochemistry - ເພັດວິໄລ ຂັດຕິຍະວົງ
- Purim Jarujamrus
- Vinich Promarak
- Saksri Supasorn (ທີ່ເປິກສາ)
2014
17 The development of small scale and low-cost galvanic cells as a teaching tool for electrochemistry - ເພັດວິໄລ ຂັດຕິຍະວົງ
- Purim Jarujamrus
- Chadin Kulsing
- Saksri Supasorn (ທີ່ເປິກສາ)
2014
18 ເວລາ ແລະ ອຸນຫະພູມທີ່ເໝາະສົມ ໃນການເຜົາຂີ້ແກບ ເພື່ອໃຫ້ໄດ້ປະລິມານຊິລິກາ (SiO2) ສຸງສຸດ ໂດຍວິເຄາະດ້ວຍເທັກນິກ X-Ray Fluorescence (XRF)
The Appropirated Burning Time and Temperature to Achieve Highest Percentage of Silica (SiO2) from Rice Husk Ask by Using X-Ray Fluorescence (XRF) Technique
- ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
- ທະວີ ສິມອ້ອຍ
- ມະນູ ເຟື້ອງຟູ້ງ
19 Study of Static Electric Field's Effect on Rice Seeds Germination Rate and Seedling Growth of Kao Jao Deng from Lao PDR - ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
- ທະວີ ສິມອ້ອຍ
- ມະນູ ເຟື້ອງຟູ້ງ
20 Effect of Electric and Magnetic Fields on Seedling Growth of Rice (Kao Jao Dang) from Lao PDR - ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
- ທະວີ ສິມອ້ອຍ
- ມະນູ ເຟື້ອງຟູ້ງ

ສັງລວມຜົນງານການວິໄຈ ທີ່ໄດ້ພິມເຜີຍແຜ່ລະດັບວິທະຍາໄລ ແລະ ລະດັບຊາດ ຂອງຄູ-ອາຈານ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
(Compilation of National Research Paper of Lecturers in Savannakhet Teacher Training College)
ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ວິໄຈ ນັກວິໄຈ ປີ
1 ສຶກສາສະພາບການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ ຄະນິດສາດ ໃນປີທີ 1 ສາຍຄູຄະນິດສາດ ລະບົບ 11+3 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
Investigation of first year Mathematic teaching and learning activities of 11+3 system at Savannakhet Teacher Training College
- ພິມມະສອນ ວໍລະຍຸດ
2016
2 ສຶກສາສະພາບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກ ໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ຊັ້ນປີທີ 1 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
A study of organizing student-centered teaching and learning of children knowledge year 1, Savannakhet Teacher Training College
- ໃສຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ
2016
3 ການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພາສາລາວ ແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
Implementation activities in teaching and learning Lao language using learner-centered method at Savannakhet Teacher Training College
- ຈັນສຸດາ ຈັນທິວົງ
2016
4 ການນຳໃຊ້ວິດີໂອເພື່ອພັດທະນາທັກສະວິເຄາະການສອນໃນວິຊາ "ວິທີສອນຄະນິດສາດ" ຂອງນັກສຶກສາ ຫ້ອງ 2ກ ປະຖົມ ລະບົບ 9+3
Using videos to improve Mathematics methodology analysis of Primary Education course 9+3 system 2A class
- ໄພລັດ ສີທອງ
-​ ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
2016
5 ການບຳບັດນ້ຳເປື້ອນພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
Action research of wastewater treatment at Savannakhet Teacher Training College
- ດວງຕາວັນ ຈັນທະຄອນຄຳ
-​ ມະນີວັນ ສິງຫາລາດ
2016
6 ສຶກສາການນຳໃຊ້ນ້ຳປະປາຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
Action research of using water supply at Savannakhet Teacher Training College
- ບຸນມີ ອິນສີຊຽງໃໝ່
-​ ວອນຄຳ ດວງຈັນແດງ
- ໂອລິນດາ ສິງທິເດດ
- ສັງທອງ ລັດຖະສິງ (ທີ່ເປິກສາ)
2016

ວາລະສານວິຊາການ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ສະບັບທີ​ 1 - ມັງກອນ 2017
(Academic Journal of Savannakhet Teacher Training College - Janurary 2017)
ໜ້າປົກ ຄະນະກວດແກ້ ຄຳນຳ ສາລະບານ
ລຳດັບ ຫົວຂໍ້ວິໄຈ ນັກວິໄຈ ປີ
1 ການສຶກສາບັນຫາການແກ້ບົດເຝິກຫັດ ວິຊາຟີຊິກສາດ ຂອງນັກສຶກສາປີທີ 2 ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ລະບົບ 11+3 ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ສົກສຶກສາ 2011-2012
Investigation of Second Year Natural Science on Solving Physics Exercise 11+3 System at Savannakhet Teacher Training College, Academic Year 2011-2012
- ບຸນເລີດ ໂຄດສົມບັດ
- ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
-​ ສົມພົງ ສີຈັນທອງທິບ
2012
2 ການບຳບັດນໍ້າເປື້ອນພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ປີ 2010-2012
Wastewater Treatment at Savannakhet Teacher Training College Year 2010-2012
- ດວງຕາວັນ ຈັນທະຄອນຄຳ
-​ ມະນີວັນ ສິງຫາລາດ
2012
3 ສຶກສາສະພາບການຈັດກິດຈະກຳ ກາຮຽນ-ການສອນ ຄະນິດສາດ ໃນປີທີ 1 ສາຍຄູຄະນິດສາດ ລະບົບ 11+3 ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ
Investigation of First Year Mathematic Teaching and Learning Activities 11+3 System at Savannakhet Teacher Training College
- ພິມມະສອນ ວໍລະຍຸດ
4 ສຶກສາສະພາບການຈັດການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກ ໂດຍເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ຊັ້ນປີທີ 1 ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
A study of Organizing Student-Centered Teaching and Learning of Children Knowledge Year 1, Savannakhet Teacher Training College
- ໃສຊົມຊື່ນ ໂພທິສານ
5 ການຈັດກິດຈະກຳການຮຽນ-ການສອນ ວິຊາພາສາລາວ ແບບເອົານັກຮຽນເປັນໃຈກາງ ຢູ່ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
Implementation Activities in Teaching and Learning Lao Language using Learner-Centered Method at Savannakhet Teacher Training College
- ຈັນສຸດາ ຈັນທິວົງ
6 ການພັດທະນາທັກສະ ນໍາໃຊ້ກະດານເຂົ້າໃນການສອນ ຂອງນັກສຶກສາຄູພາສາອັງກິດ, ຫ້ອງການພາສາຕ່າງປະເທດ
Development of Using Blackboard of Teach-Students into Teaching, English Program
- ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ


ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ