ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


10/07/2013 12:00:00 am - ການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ສົກຮຽນ 2013-2014
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ການສອບເສັງຄັດເລືອກເຂົ້າຮຽນ ທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
ສົກຮຽນ 2013-2014 ມີ 3 ລະບົບໃຫ້ເລືອກສອບເສັງຄື
ລະບົບ 9+3 ຊັ້ນກາງ, ລະບົບ 12+2 ຊັ້ນສູງ ແລະ ລະບົບ 12+4 ປະລິນຍາຕີ.

ສຳລັບສາຍຄູ:
- ຜູ້ທີ່ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນມີສິດເລືອກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ
ລະບົບ 9+3 ເທົ່ານັ້ນ ແລະ ສາມາດເລືອກພຽງແຕ່ 1 ສາຍຮຽນ.
- ຜູ້ທີ່ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍມີສິດເລືອກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ
ລະບົບ 12+2 ສະເພາະສາຍຄູອະນຸບານ ແລະ ສາຍຄູປະຖົມ,
ສາມາດເລືອກໄດ້ພຽງ 1 ສາຍຮຽນ.
- ຜູ້ທີ່ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍມີສິດເລືອກສອບເສັງເຂົ້າຮຽນ
ພາສາອັງກິດພາກຄ່ຳ ຫຼື ພາກເສົາ-ອາທິດ (ລະດັບຊັ້ນສູງ ຫຼັກສູດ 3 ປີ)

ສາຍຮຽນ:
- ສາຍຄູອະນຸບານ ລະບົບ 9+3 ຊັ້ນກາງ
- ສາຍຄູປະຖົມ ລະບົບ 9+3 ຊັ້ນກາງ
- ສາຍຄູອະນຸບານ ລະບົບ 12+2 ຊັ້ນສູງ
- ສາຍຄູປະຖົມ ລະບົບ 12+2 ຊັ້ນສູງ
- ສາຍຄູຄະນິດສາດ ລະບົບ 12+4 ປະລິນຍາຕີ
- ສາຍຄູວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ ລະບົບ 12+4 ປະລິນຍາຕີ
- ສາຍຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ລະບົບ 12+4 ປະລິນຍາຕີ
- ສາຍຄູພູມສາດ-ປະຫວັດສາດ ລະບົບ 12+4 ປະລິນຍາຕີ
- ສາຍຄູພາສາອັງກິດ ລະບົບ 12+4 ປະລິນຍາຕີ
- ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປພາກຄ່ຳ ຫຼັກສູດ 3 ປີ ຊັ້ນສູງ
- ສາສາອັງກິດພາກເສົາ-ອາທິດ ຫຼັກສູດ 3 ປີ ຊັ້ນສູງ

ເອກະສານປະກອບ:
1. ສຳເນົາປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຊົ່ວຄາວ ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນຕົ້ນ
ສຳລັບຜູ້ທີ່ສອບລະບົບ 9+3
2. ສຳເນົາປະກາສະນີຍະບັດ ຫຼື ໃບຢັ້ງຢືນຊົ່ວຄາວ ຈົບມັດທະຍົມສຶກສາຕອນປາຍ
3. ປະກາສະນີຍະບັດ ຈົບຊັ້ນກາງ ຫຼື ທຽບເທົ່າ ສຳລັບພະນັກງານ
4. ຮູບ 3x4 ບໍ່ເກີນສາມເດືອນ ຈຳນວນ 3 ໃບ

ສຳລັບລາຍລະອຽດເພີ່ມຕື່ມກ່ຽວກັບການຂາຍໃບຄຳຮ້ອງ ແລະ ການສອບເສັງ
ແມ່ນຈະແຈ້ງໃຫ້ຊາບອີກຄັ້ງ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ