ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


22/06/2015 2:40:08 pm - ກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການສອນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເພດສຶກສາ
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ຄັ້ງວັນທີ 22 / 6 / 2015, ທີ່ຫ້ອງປະຊຸມ ວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ໄດ້ມີການເປີດກອງປະຊຸມເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການສອນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເພດສຶກສາໃຫ້ກັບພະນັກງານວິຊາການ ພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ.
ເປັນກຽດໃນການກ່າວເປີດກອງປະຊຸມຄັ້ງນີ້ໂດຍທ່ານ ທອງເຄນ ຄຳສຸກຖາວົງ ຄະນະອຳນວຍການຝ່າຍວິຊາການ, ນອກນັ້ນກໍ່ຍັງມີຄະນະວິທະຍາກອນຈາກສູນກາງ ນຳພາໂດຍທ່ານອາຈານ ສີວິໄຊ ມະນີວົງ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກກໍ່ສ້າງຄູ ກົມສ້າງຄູ
ກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ນາງ ຈອມແພງ ວົງລາ ຮອງຫົວໜ້າພະແນກບໍລິຫານກົມສ້າງຄູ ແລະ ວິທະຍາກອນຈາກພະແນກສຶກສາທິການແຂວງ ແລະ ຈາກວິທະຍາໄລຄູ 4 ທ່ານ ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ຍັງມີ ວິຊາການຈາກສູນໄວໜຸ່ມນະຄອນຫຼວງວຽງຈັນ.
ຈຸດປະສົງໃນການປະຊຸມຄັ້ງນີ້ແມ່ນ ເພື່ອເຝິກອົບຮົມການນຳໃຊ້ປື້ມຄູ່ມືສຳລັບການສອນສຸຂະພາບຈະເລີນພັນເພດສຶກສາໃຫ້ກັບຄູສອນ ເຊິ່ງປະກອບດ້ວຍ 06 ຊຸດການຮຽນ ລາຍລະອຽດດັ່ງນີ້:
- ຊຸດການຮຽນທີ່ 1 ຄຸນນະພາບຊີວິດ ປະກອບດ້ວຍ 04 ບົດ ດັ່ງນີ້:
ບົດທີ 1 ຄອບຄົວ ແລະ ຄຸນນະພາບຊີວິດ
ບົດທີ 2 ສິດທິເດັກ
ບົດທີ 3 ສິດທິຈະເລີນພັນ
ບົດທີ 4 ບົດບາດຍິງຊາຍ

- ຊຸດການຮຽນທີ 2 ຄວາມເຂົ້າໃຈຕົນເອງ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ປະກອບດ້ວຍ 04 ບົດ ດັ່ງນີ້:
ບົດທີ 1 ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານຮ່າງກາຍໃນຊ່ວງໄວໜຸ່ມ
ບົດທີ 2 ການເປັນປະຈຳເດືອນ ແລະ ການຜະລິດອະສຸຈິ
ບົດທີ 3 ການປ່ຽນແປງທາງດ້ານອາລົມ ແລະ ສັງຄົມໃນຊ່ວງໄວໜຸ່ມ
ບົດທີ 4 ພຶດຕິກຳ ແລະ ທັດສະນະຄະຕິ ທາງເພດທີ່ອາດເປັນອັນຕະລາຍ

- ຊຸດການຮຽນທີ 3 ການກ້າວສູ່ຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງ ປະກອບດ້ວຍ 04 ບົດ ດັ່ງນີ້:
ບົດທີ 1 ການເບິ່ງແຍງໃນໄລຍະຖືພາ
ບົດທີ 2 ການເບິ່ງແຍງແມ່ ແລະ ເດັກ
ບົດທີ 3 ພາວະມີລູກຍາກ ແລະ ການເປັນໝັນ
ບົດທີ 4 ການຫຼຸລູກ ແບບທຳມະຊາດ ແລະ ແບບບັງຄັບ

- ຊຸດການຮຽນທີ 4 ການເບິ່ງແຍງອະນາຄົດຂອງເຮົາ ແລະ ການວາງແຜນຄອບຄົວ ປະກອບດ້ວຍ04 ບົດ ດັ່ງນີ້:
ບົດທີ 1 ເພດສຳພັນທີ່ປອດໄພ
ບົດທີ 2 ການວາງແຜນລູກຫ່າງ ແລະ ການຄຸມກຳເນີດ
ບົດທີ 3 ການນຳໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມ ທີ່ຖືກຕ້ອງ
ບົດທີ 4 ການສົນທະນາ ແລະ ພິຈາລະນາທາງເລືອກໃນການຄຸມກຳເນີດທີ່ເໝາະສົມ

- ຊຸດການຮຽນທີ 5 ການທໍາຄວາມເຂົ້າໃຈເລື່ອງເພດແລະ ເພດວິຖີ ປະກອບດ້ວຍ 04 ບົດ ດັ່ງນີ້:
ບົດທີ 1 ພຕພ
ບົດທີ 2 HIV / AIDS
ບົດທີ 3 ການປະເມີນຄວາມສ່ຽງສ່ວນບຸກຄົນ
ບົດທີ 4 ການລົງມືປະຕິບັດ ແລະ ກໍລະນີເພດສຶກສາ

- ຊຸດການຮຽນທີ 6 ຫຼີກໃຫ້ໄກ ໄປໃຫ້ພົ້ນສິ່ງເສບຕິດ ປະກອບດ້ວຍ 04 ບົດ ດັ່ງນີ້:
ບົດທີ 1 ຄວາມໝາຍ, ປະເພດ ແລະ ຜົນກະທົບຂອງຢາເສບຕິດ
ບົດທີ 2 ຢາສູບ ແລະ ເຫຼົ້າ
ບົດທີ 3 ສິ່ງເສບຕິດຜິດກົດໝາຍ
ບົດທີ 4 ສິ່ງເສບຕິດ ແລະ ຜົນກະທົບຕໍ່ການຈະເລີນເຕີບໂຕທາງເພດ

ໃນການເຝິກອົບຮົມຄັ້ງນີ້ ປະກອບມີ ສຳມະນາກອນເຂົ້າຮ່ວມ 24 ທ່ານ ຍິງ 12 ທ່ານ. ກອງປະຊຸມດຳເນີນຢູ່ 05 ວັນ (22-26 / 6 / 2015) ແລະ ໄດ້ປິດລົງດ້ວຍຄວາມເຂົ້າໃຈ ເປັນເອກະພາບ ແລະ ພ້ອມນຳເອົາຄວາມຮູ້ທີ່ໄດ້ນີ້ໄປນຳໃຊ້ເຂ້າໃນການສອນຕົວຈິງ.
ຮອດ ເວລາ 11 ໂມງ 00 ນາທີ ກອງປະຊຸມດັ່ງກ່າວນີ້ກໍ່ໄດ້ຖືກປິດລົງຢ່າງເປັນທາງການ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ