ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


10/04/2014 10:07:03 am - ບົດຄວາມນັກສຶກສາທີ່ໄດ້ຮັບລາງວັນຮອງຊະນະເລີດ ສຳລັບການປະກວດ ການຂຽນບົດຄວາມທົ່ວປະເທດ
ບໍລິຫານ


ນ. ກຸ້ງນາງ ສິງຄຳປະເສີດ ເປັນນັກສຶກສາທີ່ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
ສາຍ ຄູພາສາອັງກິດ ລະບົບ 12+4, ຫ້ອງ B ປີ 3, ສົກຮຽນ 2013-2014. ໄດ້ຮັບ
ລາງວັນຮອງຊະນະເລີດ ສຳລັບການປະກວດ ການຂຽນບົດຄວາມທົ່ວປະເທດ
ທີ່ນະຄອນຫຼວງວຽກຈັນ ສົກຮຽນ 2012-2013 ໃນຫົວຂໍ້ ການສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ຕໍ່ພຶດຕິກຳດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມ.

ເນື້ອໃນຂອງບົດຄວາມແມ່ນມີດັ່ງນີ້:

ການສົ່ງເສີມຄວາມຮັບຜິດຊອບຕໍ່ພຶດຕິກຳດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໃນໄວໜຸ່ມ

ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໝາຍເຖິງຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະມີຊີວິດທີ່ປອດໄພກ່ຽວກັບເພດແລະມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຈະເລີນພັນ
ແລະມີອິດສະຫຼະໃນການຕັດສີນໃຈວ່າພວກເຂົາຄວນຈະມີເພດສຳພັນເມື່ອໃດ
ແລະແນວໃດຈຶ່ງຈະເໝາະສົມ. ແນ່ນອນວ່າມັນແມ່ນສິດທິຂອງຜູ້ຊາຍແລະແມ່ຍິງ
ທີ່ຄວນຈະຮັບຮູ້ແລະເຂົ້າເຖິງວິທີການທີ່ປອດໄພ,ປະສິດທິພາບໃນລາຄາທີ່ບໍ່ແພງ
ແລະເປັນທີ່ຍອມຮັບເພື່ອເປັນທາງເລືອກໃຫ້ແກ່ພວກເຂົາແລະເພື່ອບໍລິການ ດູແລ
ສຸຂະພາບຢ່າງເໝາະສົມແລະເພື່ອໃຫ້ໝັ້ນໃຈວ່າແມ່ຍິງມີການຖືພາແລະເກີດລູກ
ຢ່າງປອດໄພ ແລະການໃຫ້ໂອກາດທີ່ດີທີ່ສຸດແກ່ຄູ່ສາມີພັນລະຍາໃນການມີລູກແລະ
ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງດີ.
ການຖືພາເກີດຂຶ້ນໄດ້ກໍ່ເພາະວ່າປະມານ14 ມື້ກ່ອນທີ່ຈະເປັນປະຈໍາ
ເດືອນຮວຍໄຂ່ຈະເລີ່ມປ່ອຍໄຂ່ອອກມາ ໄຂ່ຈະຖືກສົ່ງມາຕາມທໍ່ສົ່ງໄຂ່ລົງມາຫາ
ມົດລູກຖ້າວ່າໄດ້ມີການຮ່ວມເພດໃນໄລຍະນັ້ນໄຂ່ກໍ່ຈະຖືກປະຕິສົນທິຫຼືປະສົມກັນ
ກັບຕົວອະສຸຈິທີ່ລັ່ງອອກມາຈາກອະໄວຍະວະສືບພັນຂອງເພດຊາຍ ໄຂ່ທີ່ປະສົມກັບ
ຕົວອະສຸຈິນັ້ນ ກໍ່ຈະເຕີບໃຫຍ່ເປັນລູກຂືຶຶ້ນມາ ຫຼັງຈາກທີ່ໄດ້ຝັງຕົວຢູ່ໃນເນື້ອເຍື່ອຂອງ
ມົດລູກ ມັນກໍ່ຈະໃຊ້ເວລາປະມານ 9 ເດືອນ ແລະ ເຕີບໃຫຍ່ຢູ່ໃນຖົງນ້ຳຄາວປາ.ແລະ
ການຖືພານີ້ກໍ່ເກີດຂຶ້ນໄດ້ໂດຍຕັ້ງໃຈແລະບໍ່ຕັ້ງໃຈ. ເຊິ່ງການຖືພາແບບຕັ້ງໃຈສ່ວນຫຼາຍ
ຈະແມ່ນຜູ້ທີ່ມີຄອບຄົວແລ້ວແລະເປັນຄວາມພ້ອມຂອງເຂົາເຈົ້າທີ່ຈະມີລູກແລະເຂົາເຈົ້າ
ກໍ່ໄດ້ມີການວາງແຜນຢ່າງຖີ່ຖ້ວນ. ແລະການຖືພາແບບບໍ່ຕົັງໃຈນັ້ນສ່ວນໃຫຍ່ກໍ່ຈະ
ເກີດຂື້ນກັບໄວລຸ້ນຫຼືໄວໜຸ່ມທົ່ວໄປນັ້ນເອງ ເຊິ່ງໄວໜຸ່ມສ່ວນຫຼາຍເປັນໄວທີ່ຄຶກຄະນອງ,
ຢາກລອງ, ຢາກຮູ້, ຢາກເຫັນ ແລະມີຄວາມສົນໃຈທາງດ້ານການປ່ຽນແປງຂອງຮ່າງກາຍ
ກໍ່ຄືການປ່ຽນແປງທາງດ້ານເພດຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ເຊີ່ງເດັກນ້ອຍໄວໜຸ່ມອາດຈະຖືພາໄດ້
ຍ້ອນຫຼາຍສາເຫດ ທີ່ແຕກຕ່າງກັນ ໂດຍທີ່ບໍ່ຮູ້ວິທີປ້ອງກັນ ແລະກໍ່ມີຫຼາຍປັດໄຈຂອງ
ການຖືພາໃນໄວໜຸ່ມ ແລະ ເປັນຜົນກະທົບທາງລົບຕໍ່ໄວໜຸ່ມເອງ ແແຕ່ຖ້າເຂົາໄດ້ຮັບຮູ້
ຂໍ້ມູນໃນການປ້ອງກັນ ແລະ ຊ່ອງທາງທີ່ຈະແກ້ໄຂ ກໍ່ຈະເຮັດໃຫ້ເຂົາ ຮູ້ທີ່ຈະຕັດສິນໃຈ
ແລະ ເລືອກຊ່ອງທາງທີ່ດີທີ່ສຸດສຳຫຼັບເຂົາເອງໄດ້ . ແຕ່ວ່າໄວໜຸ່ມບາງຄົນມີການຖືພາ
ແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ແຕ່ກໍ່ຍັງມີທາງເລືອກຫຼາຍແນວທີ່ຄວນຈະພິຈາລະນາທາງເລືອກບາງອັນ
ທີ່ອາດເໝາະສົມກວ່າທາງເລືອກທີ່ເຮັດໃຫ້ເກີດຜົນກະທົບທີ່ບໍ່ດີເຊັ່ນ: ການເອົາລູກອອກ,
ການທຳຮ້າຍໂຕເອງແລະອື່ນໆ. ນອກຈາກນີ້ ຖ້າມີເພດສຳພັນແລະບໍ່ຢາກຖືພາຕ້ອງໃຊ້
ວິທີຄຸມກຳເນີດໃດໜຶ່ງເພື່ອຫຼີກເວັ້ນການຖືພາແບບບໍ່ຕັ້ງໃຈ ຊື່ງອາດຕໍ່ເນື່ອງໄປຫາການ
ເອົາລູກອອກ ເຊິ່ງມີອັນຕະລາຍຕໍ່ຮ່າງກາຍຫຼາຍກວ່າການຄຸມກຳເນີດ. ສະນັ້ນຊາວໜຸ່ມເຮົາ
ຍັງສາມາດປ້ອງກັນໂຕເອງໄດ້ຈາກການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃຈແລະພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງ
ເພດສຳພັນ ແລະ HIVໄດ້ຄື້:

• ໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ວິທີການປ້ອງກັນໂຕເອງຈາກການ
ມີເພດສຳພັນທີ່ມີຄວາມສ່ຽງຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ.
• ຫຼີກລ້ຽງການມີເພດສຳພັນຊະຊາຍ(ການຮ່ວມເພດກັບຫຼາຍໆຄົນ).
• ຄວນໃຊ້ຖົງຢາງອະນາໄມທຸກຄັ້ງໃນເວລາມີເພດສຳພັນ.
• ກິນຢາຄຸມກຳເນີດ.
• ທາງທີ່ດີການທີ່ເຮົາບໍ່ມີການຮ່ວມເພດກັບໃຜແມ່ນເປັນວິທີທີ່ດີທີ່ສຸດທີ່ສາມາດປ້ອງກັນ
ຫຼືຫຼີກລ້ຽງຈາກການຖືພາທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈຂອງໄວໜຸ່ມແລະບໍ່ສ່ຽງຕໍ່ການຕິດເຊື້ອພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນອີກດ້ວຍ.

ສະນັ້ນ, ໃນກໍລະນີທີ່ມີການຖືພາໂດຍບໍ່ຕັ້ງໃໃຈແລ້ວນັ້ນ ການເອົາລູກອອກແບບບັງຄັບ
( ການທຳແທ້ງ) ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ສຸຂະພາບ ບໍ່ແມ່ນວິທີຄຸມກຳເນີດ.

ໃນຖານະທີ່ຂ້ານ້ອຍເປັນຊາວໜຸ່ມຜູ້ໜຶ່ງ , ຂ້ານ້ອຍຄິດວ່າສິດທິກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນແມ່ນສິດແລະການຕັດສິນໃຈຂອງແຕ່ລະບຸກຄົນນັ້ນ ວ່າເຂົາພ້ອມທີ່ຈະ
ມີເພດສຳພັນເມື່ອໃດແລະແນວໃດຈຶ່ງເໝາະສົມ.

ດັ່ງນັ້ນ, ເມື່ອທຸກຄົນຫຼືບຸກຄົນໃດມີຄວາມສົນໃຈກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແລ້ວ
ພວກເຂົາກໍ່ສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນຂ່າວສານ ຫຼື ຄຳປຶກສາ ແລະ ການບໍລິການກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໄດ້ ຈາກສື່ຕ່າງໆເຊັ່ນວ່າ: ສື່ຈາກໂລກອອນລາຍກໍ່ຄືສື່ຈາກ
ອິນເຕີເນັດຕ່າງໆ. ແຕ່ຫຼັກໆແລ້ວພວກເຂົາສາມາດນຳເອົາຂໍ້ມູນແລະຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນໄດ້ຈາກຈາກເພດກໍ່ຄືຢູ່ໂຮງໝໍແລະອ ສ ພ
( ອາສາສະໝັກເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ) ແລະ ສູນບໍລຶການທີ່ໃຫ້ຄວາມຮູ້ທາງດ້ານສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນ (ໂທ 1361 ສ ຫຼັບຜູ້ຊາຍ137ສຳຫຼັບແມ່ຍິງ )ເພາະວ່າສູນ ອາສາສະໝັກ
ເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ແມ່ນຜູ້ທີ່ສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາແລະຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບ
ຈະເລີນພັນໄດ້ດີ . ນອກຈາກການໃຫ້ຄຳປຶກສາກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແລ້ວ
ອາສາສະໝັກເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນ ຍັງສາມາດໃຫ້ຄຳປຶກສາໃນເລື່ອງຕ່າງໆໄດ້ອີກ.ເພາະວ່າ
ທາງອາສາສະໝັກເພື່ອນຊ່ວຍເພື່ອນບໍ່ແມ່ນແຕ່ໃຫ້ຄຳປຶກສາໄດ້ພຽງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ຍັງເປັນ
ຜູ້ທີ່ເຮົາສາມາດເຊື່ອຖືໄດ້ແລະເປັນຜູ້ທີ່ສາມາດເກັບຄວາມລັບໄດ້ດີເປັນຜູ້ທີ່ຫູໃຫຍ່
ປາກນ້ອຍກໍ່ຄື ຟັງຫລາຍເວົ້າໜ້ອຍ .

ການທີ່ຊາວໜຸ່ມເຮົາຈະແຕ່ງງານຊ້າຫຼືໄວນັ້ນກໍ່ຂຶ້ນກັບຮ່າງກາຍມີຄວາມພ້ອມ ແຕ່ໄລຍະ
ທີ່ມີຄວາມພ້ອມແມ່ນ ອາຍຸແຕ່ 18 – 35 ປີ ແລະ ຄວນໃຫ້ຄິດເຖິງຄວາມພ້ອມຫຼາຍໆ
ດ້ານເປັນສິ່ງສຳຄັນ ເພາະວ່າຊີວິດຫຼັງຈາກແຕ່ງງານແລ້ວ ຈະມີພາລະໃນການຮັບຜິດຊອບ
ໃນເລື່ອງຕ່າງໆສູງ ແລະ ຊາວໜຸ່ມເຮົາຄວນຈະມີຄອບຄົວໃນເມື່ອທີ່ມີຄວາມພ້ອມ,
ແລະ ມີເກນອາຍຸ , ຄຸນວຸດທິທີ່ເໝາະສົມ.ຖ້າຫາກວ່າບໍ່ມີຄວາມພ້ອມ ແຕ່ງງານໄວ
ຮ່າງກາຍ ບໍ່ທັນຈະເລີນເຕີບໂຕພໍ ກໍ່ຈະສ່ຽງໃນການອອກລູກຍາກ ແລະ ສ່ຽງຕໍ່ການ
ເສຍຊີວິດ ຂອງແມ່ແລະເດັກສູງ, ຮ່າງກາຍກໍ່ຈະບໍ່ສາມາດຈະເລີນເຕີບໂຕໄດ້ຕາມ
ປົກກະຕິ(ຮ່າງກາຍຈະເລີນເຕີບໂຕຊ້າ)ແລະ ອາດຈະສົ່ງຜົນສະທ້ອນເຖິງເສດຖະກິດ
ຄອບຄົວກໍ່ເປັນໄດ້ແຕ່ວ່າ ຖ້າທ່ານບໍ່ຟ້າວຄິດເຖິງເລື່ອງການແຕ່ງງານ ແລ້ວ ຄວນຈະ
ຊອກຮູ້ຮ່ຳຮຽນສຶກສາເອົາຄວາມຮູ້ໃຫ້ສູງໆ, ເມື່ອມີຄວາມຮູ້ກໍ່ຈະມີໂອກາດໃນການ
ຫາວຽກເຮັດງານທຳທີ່ດີ ມີຄວາມໝັ້ນຄົງຕໍ່ໜ້າທີ່ການງານ ສາມາດຮັບຜິດຊອບໃນເລື່ອງ
ເສດຖະກິດຄອບຄົວໄດ້. ສ່ວນທາງດ້ານສຸຂະພາບ ຮ່າງກາຍ ກໍ່ຈະມີໂອກາດຈະເລີນ
ເຕີບໂຕໄດ້ເຕັມທີ່,ໃນເວລາທີ່ແມ່ຍິງຖືພາກໍ່ຈະສາມາດດູແລເອົາໃຈໃສ່ຕໍ່ສຸຂະພາບເປັນ
ສຳຄັນເຊິ່ງຜູ້ເປັນຜົວສາມາດພາເມຍຂອງຕົນໄປຝາກທ້ອງຢູ່ໂຮງໝໍແພດຈະໄດ້ແນະນຳ
ໃນການດູແລຮັກສາສຸຂະພາບ, ແພດຈະແນະນຳໃຫ້ຮູ້ຈັກວິທີປ້ອງກັນການເກີດ
ອັນຕະລາຍຕ່າງໆໃນຍາມຖືພາ, ເຊີ່ງການຝາກທ້ອງຢູ່ໂຮງໝໍກໍ່ມີຜົນດີຕໍ່ແມ່ແລະເດັກຄື:

• ແພດຈະໄດ້ກວດທ້ອງ, ຟັງສຽງຫົວໃຈເດັກ, ຊັ່ງນ້ຳໜັກ, ແທກຄວາມດັນເລືອດແລະ
ສັກຢາກັນບາດທະຍັກ.
• ຮັບການແນະນຳການຮັັກສາແມ່ຍິງຖືພາເພື່ອສຸຂະພາບທີ່ດີຂອງແມ່ແລະລູກໃນທ້ອງ.
• ແພດຈະແນະນຳກິນອາຫານໃຫ້ຄົບໝູ່.
• ເມື່ອມີອາການຜິດປົກກະຕິເຊັ່ນ: ເປັນບວມ, ລູກຢູ່ໃນທ່າບໍ່ປົກກະຕິ ຫຼື ແມ່ບໍ່ສະບາຍ
ແພດຈະໃຫ້ການຊ່ວຍເຫຼືອໄດ້ທັນທ່ວງທີ.
• ການໄປຝາກທ້ອງຢູ່ໂຮງໝໍ ຍັງສາມາດຊ່ວຍແພດບັນທຶກຜົນກວດຕ່າງໆໃສ່ປຶ້ມຕິດຕາມ
ໃນແຕ່ລະຄັ້ງ ຊື່ງມີປະໂຫຍດຫຼາຍແພດຈະໄດ້ຮູ້ກ່ຽວກັບອາການຕ່າງໆຂອງແມ່
ແລະລູກໃນທ້ອງ, ເຊິ່ງຈະຊ່ວຍໃຫ້ແມ່ແລະລູກມີສຸຂະພາບດີແລະມີຄວາມປອດໄພ
ເມື່ອມາເກີດລູກຢູ່ໂຮງໝໍ.

ໄວໜຸ່ມທຸກຄົນແມ່ນມີສິດອຳນາດໃນການຕັດສິນບັນຫາຫຼືແກ້ໄຂບັນຫາຕ່າງໆດ້ວຍ
ຕົວຂອງເຂົາເຈົ້າເອງແລະເພື່ອໃຫ້ມີການປັບປຸງກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຂອງຊາວໜຸ່ມເອງ.
ສະນັ້ນ ສິດທິອຳນາດທີ່ຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນມີຢູ່ນັ້ນມັນແມ່ນສິດໃນການຕັດສິນໃຈໃນເລື່ອງ
ຕ່າງໆຂອງເຂົາເຈົ້າເພາະວ່າຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນມີສິດໃນການວາງແຜນກັບຕົວເອງ,
ມີສິດທີ່ຈະມີເພດສຳພັນເມື່ອເຖິງເວລາທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຄວາມພ້ອມແລະສາມາດປ້ອງກັນ
ຕົວເອງໄດ້ຈາກການຖືພາທີ່ບໍ່ຕັ້ງໃຈແລະຍັງສາມາດຫຼີກລ້ຽງຈາກການຕິດເຊື້ອພະຍາດ
ຕິດຕໍ່ທາງເພດສຳພັນ,HIVແລະເອດສ ໄດ້,ມີສິດໃນການຮັບຮູ້ແລະໄດ້ຮັບການເຜີຍແຜ່
ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແລະໄດ້ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນກ່ຽວກັບສຸຂະພາບຈະເລີນພັນວ່າ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນນັ້ນມັນແມ່ນຫຍັງ, ເວົ້າກ່ຽວກັບຫຍັງ . ດັ່ງນັ້ນ ເມື່ອພວກເຂົາໄດ້
ຮັບຮູ້ຂໍ້ມູນດັ່ງກ່າວແລ້ວ ພວກເຂົາກໍ່ຈະ ມີສິດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການແຕ່ງງານຫຼື
ພ້ອມທີ່ຈະມີຄອບຄົວແລະມີສິດໃນການຕັດສິນໃຈໃນການເອົາລູກຫຼື ມີຄວາມພ້ອມທີ່
ຈະມີລູກຂອງເຂົາເຈົ້າເອງ. ນັ້ນກໍ່ເພາະວ່າຊາວໜຸ່ມກໍ່ມີຂອບເຂດໃນການຕັດສິນໃຈໃນ
ເລື່ອງນັ້ນໆເຊັ່ນກັນ.

ດັ່ງນັ້ນ, ຄວາມຮັບຜິດຊອບ ຕໍ່ພຶດຕິກຳດ້ານສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແມ່ນມີຄວາມໝາຍ
ສຳຄັນຫຼາຍຕໍ່ຕົວຂອງຂ້ານ້ອຍເອງແລະຕໍ່ກັບຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນກໍ່ເຊັ່ນກັນ, ເພາະວ່າ
ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນແມ່ນໄດ້ເວົ້າເຖິງຄົນທີ່ມີຄວາມສາມາດທີ່ຈະມີຄວາມຮັບຜິດຊອບ
ແລະ ມີຊີວິດທີ່ປອດໄພກ່ຽວກັບເພດ, ມີຄວາມອາດສາມາດໃນການຈະເລີນເຕີບໂຕ
ແລະ ມີອິດສະຫຼະໃນການຕັດສິນໃຈວ່າພວກເຂົາຄວນຈະມີເພດສຳພັນເມື່ອໃດ ແລະ
ແບບໃດຈື່ງຈະເໝາະສົມ, ຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນແມ່ນຈະຕ້ອງມີການຈະເລີນເຕີບໂຕຕາມ
ເກນອາຍຸຢ່າງເຕັມທີ່ແລະເໝາະສົມ. ແນ່ນອນວ່າມັນເປັນສິ່ງຊາວໜຸ່ມທຸກຄົນຄວນ
ຮັບຮູ້ແລະພ້ອມທີ່ຈະປະຕິບັດມັນຫຼນຳເອົາຄວາມຮູ້ເຫຼົ່ານືິີ້ມານຳໃຊ້ໃຫ້ເກີດປະໂຫຍດ
ຕໍ່ຕົວຂອງເຮົາເອງ.ແລະຖ້າເກີດວ່າເຮົາມີຄວາມພ້ອມທີ່ຈະມີຄອບຄົວແລ້ວນັ້ນ
ພວກເຮົາກໍ່ຕ້ອງໄດ້ມີຄວາມຮັບຜິດຊອບໃນຫຼາຍໆເລື່ອງ,ຫຼາຍໆດ້ານ ບໍ່ວ່າຈະເປັນ
ທາງດ້ານເສດຖະກິດຂອງຄອບຄົວ, ການດູລ້ຽງແລະການດູແລເບິ່ງແຍງຄອບຄົວ
ເປັນຕົ້ນແມ່ນການດູແລເບິ່ງແຍງລູກຂອງຕົນໃຫ້ມີສຸຂະພາບແຂງແຮງທາງດ້ານຮ່າງກາຍ
ແລະຈິດໃຈ.

( ທຸກຄົນເລືອກເກີດບໍ່ໄດ້ ແຕ່ເລືອກທີ່ຈະເປັນຄົນດີໄດ້ )

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ