ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


14/12/2013 10:19:25 am - ກອງປະຊຸມແນະນຳຄູສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ຫຼັກສູດປະລິນຍາຕີ 12+4 (ສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 ຫາ ມ7)
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ກອງປະຊຸມແນະນຳຄູສອນໃນສະຖາບັນສ້າງຄູ ກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງປະຕິບັດຫຼັກສູດ
ສ້າງຄູມັດທະຍົມ ລະດັບປະລິນຍາຕີ ທີ່ສາມາດສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 ຫາ ມ7 ຈັດຂຶ້ນຢູ່ທີ່
ວິທະຍາໄລຄູ ປາກເຊ,​ ແຂວງຈຳປາສັກ.

ໂດຍຈຸດປະສົງແມ່ນເພື່ອທົບທວນບາງທິດສະດີກ່ຽວກັບການຈັດຕັ້ງການຮຽນ-ການສອນ
ທີ່ຜ່ານມາ ແລະ ເປັນການລົງເລິກຫຼັກສູດລາຍວິຊາ ໃນ 15 ສາຂາ ລະດັບປະລິນຍາຕີ
ທີ່ສາມາດສອນໄດ້ແຕ່ ມ1 ຫາ ມ7.

ເຂົ້າຮ່ວມໃນກອງປະຊຸມມີຫົວໜ້າກົມສ້າງຄູ ທ່ານ ຈັນດີ ພົມມະບຸດ ເປັນປະທານ
ກ່າວເປີດພິທີ, ນອກຈາກນັ້ນກໍ່ມີຕ່າງໜ້າຈາກກະຊວງ ແລະ ກົມທີ່ກ່ຽວຂ້ອງເຊັ່ນ:
ມະຫາວິທະຍາໄລຈຳປາສັກ, ສູນພັດທະນາຄູ, ກົມພະລະສຶກສາ ແລະ ສິລະປະສຶກສາ,
ກົມສ້າງຄູ, ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ, ມະຫາວິທະຍາໄລແຫ່ງຊາດ,
ຊ່ຽວຊານໂຄງການ SESDP ແລະ ຕ່າງໜ້າສະຖາບັນສ້າງຄູແຫ່ງຕ່າງໆໃນພາກໃຕ້.

ກອງປະຊຸມຈັດຂຶ້ນຕັ້ງແຕ່ວັນທີ 9/12/2013 ຫາວັນທີ 11/12/2013 ເຊິ່ງໃນນັ້ນຈະໄດ້
ຮ່ວມກັນຄົ້ນຄວ້າກ່ຽວກັບພາບລວມຂອງຫຼັກສູດສ້າງຄູມັດທະຍົມ, ທົບທວນການຮຽນ-
ການສອນແບບເອົາຜູ້ຮຽນເປັນໃນກາງ, ການນຳໃຊ້ແຜນວາດຊ່ວຍຈື່, ການນຳໃຊ້ ICT
ເຂົ້າໃນການຫາຂໍ້ມູນ, ການວັດຜົນການຮຽນໂດຍນຳໃຊ້ເກນການໃຫ້ຄະແນນແບບ Rubric
ແລະ ການແຕ່ງບົດສອນແບບ UbD.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ