ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2025 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2021-2025)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ
ເອກະສານ 3 ລັກສະນະ ແລະ 5 ຫຼັກມູນການສຶກສາຂອງລາວ24/06/2012 12:00:00 am - ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ປັບປຸງໂປຣແກຣມ TEMIS ກຽມຮັບນັກສຶກສາພາກພັກທ້າຍປີຮຽນ
ວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ


ໂປຣແກຣມ TEMIS for Student ສຳລັບນຳຂໍ້ມູນນັກສຶກສາເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ພິມ Barcode.

ໂປຣແກຣມ TEMIS for Student ສຳລັບຄິດໄລ່ຄ່າລົງທະບຽນນັກສຶກສາ ແລະ ເລື່ອນຊັ້ນນັກສຶກສາ.

ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ປັບປຸງໂປຣແກຣມ TEMIS ກຽມຮັບນັກສຶກສາພາກພັກທ້າຍປີຮຽນ ສົກຮຽນ 2011-2012. ໂດຍໄລຍະເວລາໃນການປັບປຸງໂປຣແກຣມ ແມ່ນເລີ່ມແຕ່ເດືອນພະຈິກ 2011 ມາຮອດປັດຈຸບັນເຫັນວ່າ ໂປຣແກຣມລົງທະບຽນນັກສຶກສາພ້ອມໃຊ້ງານ 100%.

ວັນທີ 23-24/06/2012 ໜ່ວຍງານ IT ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ໄດ້ທົດລອງຖານຂໍ້ມູນ TEMIS ເພື່ອຮັບປະກັນຄວາມພ້ອມໃນການລົງທະບຽນນັກສຶກສາ ພາກພັກທ້າຍປີຮຽນ ທີ່ຈະເລີ່ມຂື້ນໃນວັນທີ 25-01/06/2012.

ສຳລັບໂປຣແກຣມ TEMIS ທີ່ຖືກປັບປຸງ ແມ່ນໄດ້ດຳເນີນຕາມແຜນການປະຈຳປີ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບໜ້າວຽກຕົວຈິງຂອງໂຮງຮຽນ ທີ່ມີການປ່ຽນແປງຢູ່ຕະຫຼອດ ເປັນຕົ້ນແມ່ນ ປັບປຸງໜ້າຕ່າງໂປຣແກຣມໃຫ້ນຳໃຊ້ສະດວກ, ປັບປຸງລະບົບຖານຂໍ້ມູນໃຫ້ສາມາດເກັບກຳຂໍ້ມູນຄົບຖ້ວນຂຶ້ນຕື່ມ, ປັບປຸງຂໍ້ມູນເມືອງ ແລະ ບ້ານຕ່າງໆ, ປັບປຸງເພື່ອຮອງຮັບສາຍຮຽນໃໝ່...

ໂປຣແກຣມ TEMIS ຂອງໂຮງຮຽນ ຈະຖືກປັບປຸງ ແລະ ພັດທະນາຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເພື່ອໃຫ້ສອດຄ່ອງກັບທິດທາງການພັດທະນາຂອງໂຮງຮຽນ.

ສົ່ງເຂົ້າ Facebook 
ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ນະຄອນ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ