ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ

ຫໍສະໝຸດອອນລາຍ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
Savannakhet Teacher Training College Online Library

ແຜນທີ່ຫໍສະໝຸດ
ຈຳນວນປຶ້ມທັງໝົດ: 81,861 ຫົວ. ຈຳນວນຫົວເລື່ອງ: 1,025
ຮ່າງຄົ້ນຫາປຶ້ມອອນລາຍ ຕາມເງື່ອນໄຂ
ຊື່ຫົວເລື່ອງ:
ສາລະບານ:

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ