ສະຖິຕິພະນັກງານທີ່ໄດ້ຮັບຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລຳດັບ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ / ຕຳແໜ່ງ / ລົງວັນທີ / ສາຂາວິຊາ ເບິ່ງລາຍລະອຽດ
1
ທ້າວ ບົວໄສ ລາດສະກຸນໄທ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012024
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ບົວໄສ ລາດສະກຸນໄທ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7070/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
2
ທ້າວ ອາສາ ແກ້ວອຳພອນ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ເຄມີສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012145
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ອາສາ ແກ້ວອຳພອນ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ເຄມີສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7071/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
3
ທ້າວ ອະນຸໄຊ ສຸຂະລາດ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012041
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ອະນຸໄຊ ສຸຂະລາດ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7072/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
4
ນາງ ຈັນທະວີສຸກ ຂຸນນະລາດ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012176
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ຈັນທະວີສຸກ ຂຸນນະລາດ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ວິທະຍາສາດສັງຄົມ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7073/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
5
ນາງ ສີວິໄລພອນ ຄຳບຸນເຮືອງ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ສິນລະປະແຕ້ມ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012150
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ສີວິໄລພອນ ຄຳບຸນເຮືອງ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ສິນລະປະແຕ້ມ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7074/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
6
ນາງ ສໍລະສິນ ໄຊຍະບຸນສີ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ເຄມີສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012135
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ສໍລະສິນ ໄຊຍະບຸນສີ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ເຄມີສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7075/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
7
ນາງ ບຸດສະບາ ທຳມະວົງສາ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ຊີວະສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062016003
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ບຸດສະບາ ທຳມະວົງສາ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ຊີວະສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7076/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
8
ນາງ ມິລິນດາ ນໍລະເສນ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012192
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ມິລິນດາ ນໍລະເສນ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7077/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
9
ນາງ ວຽງລະຄອນ ທິຄຳມີ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012008
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ວຽງລະຄອນ ທິຄຳມີ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7078/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
10
ນາງ ຕຸກຕາ ລາຊະຈັກ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012166
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ຕຸກຕາ ລາຊະຈັກ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7079/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
11
ທ້າວ ສູນທະລາພອນ ພົມມະບຸດ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012085
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ສູນທະລາພອນ ພົມມະບຸດ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7086/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
12
ທ້າວ ສຳລານໄຊ ກົມທິລາດ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
28-ທັນວາ-2020
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012098
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ສຳລານໄຊ ກົມທິລາດ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 7087/ສສກ
ລົງວັນທີ 28-ທັນວາ-2020
ສົກຮຽນ 2020-2021
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
13
ທ້າວ ບຸນລຽນ ເທບພອນໄຊ (ອາຈານ)
11-ກຸມພາ-2020
ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012026
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ບຸນລຽນ ເທບພອນໄຊ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 570/ສສກ
ລົງວັນທີ 11-ກຸມພາ-2020
ສົກຮຽນ 2019-2020
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
14
ນາງ ຄູນມີ ທອງລາ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
11-ກຸມພາ-2020
ພູມສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012123
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ຄູນມີ ທອງລາ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພູມສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 575/ສສກ
ລົງວັນທີ 11-ກຸມພາ-2020
ສົກຮຽນ 2019-2020
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
15
ທ້າວ ສີລຳພອນ ເທບບູລີ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
11-ກຸມພາ-2020
ຟີສິກສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012138
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ສີລຳພອນ ເທບບູລີ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ຟີສິກສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 576/ສສກ
ລົງວັນທີ 11-ກຸມພາ-2020
ສົກຮຽນ 2019-2020
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
16
ນາງ ເພັດສະຫວັນ ເລືອງລິດ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
11-ກຸມພາ-2020
ເຄມີສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012029
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ເພັດສະຫວັນ ເລືອງລິດ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ເຄມີສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 577/ສສກ
ລົງວັນທີ 11-ກຸມພາ-2020
ສົກຮຽນ 2019-2020
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
17
ນາງ ສົມຈິດ ພະດວງເດດ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ຈິດຕະວິທະຍາ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012061
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ສົມຈິດ ພະດວງເດດ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ຈິດຕະວິທະຍາ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 733/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
18
ທ້າວ ສຸລິຍັນ ພິມມະສອນ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ເຄມີສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012144
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ສຸລິຍັນ ພິມມະສອນ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ເຄມີສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 735/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
19
ທ້າວ ບົວຄຳ ແກ້ວມີໄຊ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ພາສາຫວຽດນາມ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012187
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ບົວຄຳ ແກ້ວມີໄຊ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາຫວຽດນາມ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 736/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
20
ນາງ ເພັດວິໄລ ຂັດຕິຍະວົງ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ເຄມີສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012129
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ເພັດວິໄລ ຂັດຕິຍະວົງ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ເຄມີສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 737/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
21
ທ້າວ ພວງເພັດ ສູນທະລາວົງ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012193
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ພວງເພັດ ສູນທະລາວົງ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 738/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
22
ນາງ ກຸຫຼາບທອງ ບົວສະຫວັນ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ຊີວະສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012130
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ນາງ ກຸຫຼາບທອງ ບົວສະຫວັນ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ຊີວະສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 739/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
23
ທ້າວ ສຸດສາຄອນ ໄຊສິດທິເດດ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012037
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ສຸດສາຄອນ ໄຊສິດທິເດດ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 740/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
24
ທ້າວ ໂພໄຊ ພິລາວົງ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012046
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ໂພໄຊ ພິລາວົງ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 741/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
25
ທ້າວ ໂພສີແກ້ວ ສີບຸນເຮືອງ (ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012194
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ໂພສີແກ້ວ ສີບຸນເຮືອງ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ຜູ້ຊ່ວຍອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 742/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
26
ທ້າວ ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ (ອາຈານ)
23-ກຸມພາ-2018
ຟີສິກສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012075
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ຄຳຫຼ້າ ແສງລັດສະໝີ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ຟີສິກສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 744/ສສກ
ລົງວັນທີ 23-ກຸມພາ-2018
ສົກຮຽນ 2017-2018
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
27
ທ້າວ ໄພລັດ ສີທອງ (ອາຈານ)
05-ຕຸລາ-2016
ຄະນິດສາດນຳໃຊ້
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012060
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ໄພລັດ ສີທອງ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ຄະນິດສາດນຳໃຊ້
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 6019/ສສກ.ສຄ
ລົງວັນທີ 05-ຕຸລາ-2016
ສົກຮຽນ 2016-2017
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
28
ທ້າວ ບຸນມີ ອິນສີຊຽງໃໝ່ (ອາຈານ)
05-ຕຸລາ-2016
ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊິວີດປະຈຳວັນ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012005
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ບຸນມີ ອິນສີຊຽງໃໝ່
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊິວີດປະຈຳວັນ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 6020/ສສກ.ສຄ
ລົງວັນທີ 05-ຕຸລາ-2016
ສົກຮຽນ 2016-2017
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
29
ທ້າວ ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ (ອາຈານ)
05-ຕຸລາ-2016
ພາສາອັງກິດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012179
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ອຳພອນ ຂາວເພຍສຸພົມ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ພາສາອັງກິດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 6021/ສສກ.ສຄ
ລົງວັນທີ 05-ຕຸລາ-2016
ສົກຮຽນ 2016-2017
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
30
ທ້າວ ສຸກສັນ ນວນທະວົງ (ອາຈານ)
21-ພະຈິກ-2016
ເຄມີສາດ
ລາຍລະອຽດຕຳແໜ່ງວິຊາການ
ລະຫັດ 062012059
ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ ທ້າວ ສຸກສັນ ນວນທະວົງ
ຕຳແໜ່ງທີ່ໄດ້ຮັບ ອາຈານ
ສາຂາວິຊາ ເຄມີສາດ
ເລກທີຂໍ້ຕົກລົງ 8438/ສສກ.ສຄ
ລົງວັນທີ 21-ພະຈິກ-2016
ສົກຮຽນ 2016-2017
ໝາຍເຫດ ບໍ່ໄດ້ລະບຸ
ຂໍ້ມູນເພີ່ມຕື່ມ
- ເອກະສານປະກອບການຂໍວຸດທິທາງວິຊາການ DOWNLOAD (PowerPoint)
- Mathematics Teachers’ Attitude on Classroom Observation Practices and the Impact DOWNLOAD (PDF)
- ກອງ​ປະ​ຊຸມ ແນະນໍາກ່ຽວ​ກັບ​ການຂໍ​ຕຳ​ແໜ່ງວິ​ຊາ​ການ ທີ່ວິ​ທະ​ຍາ​ໄລ​ຄູສະຫວັນນະເຂດ ຄັ້ງວັນທີ 18/10/2015 DOWNLOAD (PowerPoint)
- ການນຳໃຊ້ວີດີໂອເພື່ອພັດທະນາທັກສະການວິເຄາະການສອນ ໃນວິຊາວິທີສອນຄະນິດສາດ ຂອງນັກສຶກສາ ຫ້ອງ 2ກ ປະຖົມ ລະບົບ 9+3 DOWNLOAD (PDF) - ຄຳນຳ
- ຮ່າງໃບຄຳຮ້ອງຂໍຕໍາແໜ່ງວິຊາການຂອງຄູສອນ DOWNLOAD (Word)
- ບົດສອນຄະນິດສາດທົ່ວໄປ ບົດທີ່1 ສົມຜົນທົວໄປຂອງເສັ້ນຊື່ຢູ່ໜ້າພຽງ DOWNLOAD (PDF)
- ຮ່າງປະຫວັດຍໍ້ DOWNLOAD (PDF)
- ເອກະສານວິໄຈໃນຫ້ອງຮຽນ DOWNLOAD (PDF)
- ເອກະສານ​ການສະຫຼຸບ ​ແລະ ຖອດ​ຖ​ອນບົດຮຽນ​ ກ່ຽວ​ກັບ ການ​ຂໍ​ຕໍາ​ແໜ່​ງວິຊາ​ການຂອງ​ຄູ ​ໃນ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຄູ (ຮັບ​ໃຊ້​ກອງ​ປະຊຸມ ຜູ້​ບໍລິຫານ​ສະ​ຖາ​ບັນ​ສ້າງ​ຄູ ທີ່ ວຄ ປາກ​ເຊ ​ຄັ້ງວັນ​ທີ 27-29/04/2015) DOWNLOAD (PowerPoint)
- ເອກະສານບັນຍາຍວິຊາຄອມ​ພິວ​ເຕີ​ ຫ້ອງ​ຊີວະ​ສາດ​ ປີ2 DOWNLOAD (PDF)