ຮ່າງປະເມີນຄູສອນ

ສົກຮຽນ:
ລະຫັດນັກສຶກສາ:ສະຫງວນລິຂະສິດ © ຫ້ອງການວັດຜົນປະເມີນຜົນ
ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ
http://savannakhet-ttc.edu.la