ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເປັນສູນກາງແຫ່ງການພັດທະນາວິຊາຊີບຄູທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ຈັນຍາບັນ, ເອົາໃຈໃສ່ການວິໄຈ ສາມາດເຊື່ອມໂຍງໄດ້ກັບສາກົນ.
Savannakhet Teacher Training College is the center of professional development with high quality and ethic teachers, research-oriented, and international cooperation.
ວິໄສທັດຮອດປີ 2020 ແລະ ແຜນຍຸດທະສາດ 5 ປີ (2016-2020)

ເຄື່ອງແບບລັດຖະກອນຄູ


ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສຳລັບການບໍລິານການສ້າງຄູ
Teacher Education Management Information System (TEMIS)


ອີງຕາມຄຳສັ່ງແນະນຳຂອງລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ ເລກທີ 185/ສສ.ສຄ/2010 ລົງວັນທີ 03/03/2010
ເລື່ອງການພົວພັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆໃນລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສຳລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ:

ປະຕິບັດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການສ້າງຄູແຕ່ປີ 2006-2015 ແລະ ແຜນດຳເນີນງານແຕ່ປີ 2006-2010 ແລະ
ການຕົກລົງໃນກອງປະຊຸມສະພາທີ່ປຶກສາການສ້າງຄູ ຄັ້ງວັນທີ 28-29/01/2010; ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ
ແລະ ກິລາ ຈຶ່ງແນະນຳກ່ຽວກັບການພົວພັນລະຫວ່າງພາກສ່ວນຕ່າງໆ ໃນລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສຳລັບການບໍລິານການສ້າງຄູ ດັ່ງນີ້:

- ລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສຳລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ (Teacher Education Management Information
System ຫຼື TEMIS) ແມ່ນລະບົບການເກັບກຳ-ສັງລວມ, ການວິເຄາະ ແລະ ການລາຍງນຂໍ້ມູນ ຊຶ່ງນຳໃຊ້ເພື່ອ
ສະໜອງຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານ ສຳລັບການປະເມີນຜົນຄຸນນະພາບ, ຄາດຄະເນ ແລະ ວາງແຜນວຽກງານກໍ່ສ້າງຄູ-ບຳລຸງຄູ.

- ພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານລະບົບຂໍ້ມູນ-ຂ່າວສານສຳລັບການບໍລິຫານການສ້າງຄູ (TEMIS)
ແລະ ປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອປັບປຸງ/ພັດທະນາລະບົບດັ່ງກ່າວ; ເພື່ອສ້າງ/ພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນ, ເວັບໄຊ
ແລະ ໂປຣແກຣມຕ່າງໆຮັບໃຊ້ການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ສະໜອງຂໍ້ມູນວຽກງານກໍ່ສ້າງ-ບຳລຸງຄູ; ເພື່ອກຳນົດສິດທິ
ໃນການເຂົ້າຫາຖານຂໍ້ມູນ; ເພື່ອປັບປຸງ/ພັດທະນາລະບົບການເກັບມ້ຽນເອກະສານຕາມກົນໄກຂອງລະບົບທີ່ກ່າວມາ.

- ພະແນກກໍ່ສ້າງຄູກົມສ້າງຄູປະສານສົມທົບກັບວິທະຍາໄລຄູ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ, ວິທະຍາໄລພະລະສຶກສາ, ວິທະຍາໄລສິລະປະສຶກສາ
ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ມູນວຽກງານກໍ່ສ້າງຄູຄົບຖ້ວນໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວັບໄຊຂອງກົມສ້າງຄູ.

- ພະແນກບຳລຸງຄູກົມສ້າງຄູປະສານສົມທົບກັບພະແນກສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາແຂວງ/ນະຄອນຫຼວງ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ
ເພື່ອໃຫ້ມີຂໍ້ມູນວຽກງານບຳລຸງຄູຄົບຖ້ວນໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວັບໄຊຂອງກົມສ້າງຄູ.

- ພະແນກປະເມີນຜົນ ແລະ ພະແນກບໍລິຫານກົມສ້າງຄູປະສານສົມທົບກັບພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງຂໍ້ມູນ
ໃນຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ເວັບໄຊ ພ້ອມທັງສັງລວມ ແລະ ລາຍງານ.

- ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນປະສານສົມທົບກັບຫ້ອງການຕ່າງໆໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູມີໜ້າທີ່ບຳລຸງຮັກສາ
ລະບົບເຄືອຂ່າຍ LAN, Intranet ແລະ Internet ພາຍໃນສະຖາບັນຂອງຕົນ.

- ພະແນກປະເມີນຜົນປະສານສົມທົບກັບພະແນກຕ່າງໆໃນກົມສ້າງຄູ ມີໜ້າທີ່ບຳລຸງຮັກສາລະບົບເຄືອຂ່າຍ LAN, Intranet
ແລະ Internet ພາຍໃນກົມສ້າງຄູ.

- ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູມີໜ້າທີ່ຄຸ້ມຄອງບໍລິຫານຖານຂໍ້ມູນ ຂອງລະບົບ TEMIS ພາຍໃນສະຖາບັນຂອງຕົນຄື:
ປ້ອນຂໍ້ມູນເຂົ້າໃນຖານຂໍ້ມູນຕ່າງໆໃຫ້ຄົບຖ້ວນຕາມການແບ່ງຄວາມຮັບຜິດຊອບໃຫ້ຫ້ອງການກ່ຽວຂ້ອງ, ກວດກາຄວາມຖືກຕ້ອງ
ຂອງຂໍ້ມູນ, ເກັບຮັກສາ-ສຳຮອງຂໍ້ມູນໃຫ້ປອດໄພ, ສົ່ງ/ລາຍງານຂໍ້ມູນໃຫ້ກົມສ້າງຄູ ຜ່ານລະບົບ TEMIS ແບບ Online
ແລະ ດ້ວຍເອກະສານທາງການ ແລະ ນຳໃຊ້ຂໍ້ມູນຕ່າໆເຂົ້າໃນການພັດທະນາວຽກງານພາຍໃນສະຖາບັນ.

- ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ສາມາດພັດທະນາເວັບໄຊຂອງຕົນເອງ ເພື່ອສະໜອງຂໍ້ມູນຂ່າວສານຕາມຂອບເຂດເນື້ອໃນ
ທີ່ກົມສ້າງຄູໄດ້ກຳນົດ ແລະ ສາມາດພັດທະນາຖານຂໍ້ມູນເພື່ອຮັບໃຊ້ວຽກງານສະເພາະຂອງສະຖາບັນ ໂດຍໃຫ້ປະສານສົມທົບກັບ
ພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ແລະ ລາຍງານກົມສ້າງຄູເພື່ອຮັບຊາບ.

- ພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູປະສານສົມທົບກັບວິທະຍາໄລຄູ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງເພື່ອຄົ້ນຄວ້າ ແລະ
ເຜີຍແຜ່ກ່ຽວກັບການນຳເອົາ ICT ເຂົ້າມາຮັບໃຊ້ວຽກງານຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ການຮຽນ-ການສອນ.

- ກົມສ້າງຄູປະສານສົມທົບກັບວິທະຍາໄລຄູ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ ເພື່ອຖອດຖອນບົດຮຽນ ແລະ
ປະສົບການດ້ານການພັດທະນາຄູຂອງພາກພື້ນ ແລະ ສາກົນ ເພື່ອໝູນໃຊ້ເຂົ້າໃນການພັດທະນາຄູລາວ.

- ການດຳເນີນການປະເມີນຜົນຫຼັກສູດຕ່າງໆໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ; ການຕິດຕາມແຜນຍຸດທະສາດການສ້າງຄູ
ແລະ ປະເມີນຜົນຫົວຂໍ້ໃດໜຶ່ງກ່ຽວກັບວຽກງານກໍ່ສ້າງຄູ-ບຳລຸງຄູຕາມຄວາມຕ້ອງການໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແມ່ນອີງໃສ່ຄູ່ມື 5 ທັກສະ
ແລະ ຄູມືຕ່າງໆຂອງລະບົບ TEMIS.

- ການກວດກາຄູນນະພາບພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແມ່ນອີງໃສ່ຄູ່ມືການກວດກາຄຸນນະພາບພາຍໃນ
ວິທະຍາໄລຄູ ແລະ ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ຕາມກົນໄກຂອງລະບົບ TEMIS ຊຶ່ງເປັນການກະກຽມຄວາມພ້ອມເພື່ອຖືກກວດກາຄຸນນະພາບ
ຈາກພາຍນອກ ຕາມກົນໄກການຮັບຮອງຄຸນນະພາບຂອງສູນຮັບປະກັນຄຸນນະພາບ.

- ບົດລາຍງານກ່ຽວກັບການຕິດຕາມ-ປະເມີນຜົນແຕ່ລະຄັ້ງ ແລະ ບົດລາຍງານສຳເລັດຮູບທີ່ໄດ້ຈາກຖານຂໍ້ມູນ ຕ້ອງເກັບມ້ຽນ
ໃນລະບົບເກັບມ້ຽນເອກະສານ ແລະ ນຳສະເໜີໃນເວັບໄຊ ຂອງວິທະຍາໄລຄູ, ໂຮງຮຽນສ້າງຄູ ແລະ ກົມສ້າງຄູ. ສ່ວນເນື້ອໃນດ້ານອື່ນໆ
ທີ່ນຳສະເໜີໃນເວັບໄຊ ຕ້ອງອີງຕາມຂອບເຂດເນື້ອໃນທີ່ກົມສ້າງຄູກຳນົດ.

- ຂໍ້ມູນໃນຖານຂໍ້ມູນຂອງລະບົບ TEMIS ຖືກນຳສະເໜີ ຕາມສິດທິການເຂົ້າຫາຂໍ້ມູນຂອງຜູ້ນຳໃຊ້.

- ພະແນກປະເມີນຜົນກົມສ້າງຄູ ມີໜ້າທີ່ສະເໜີກົມສ້າງຄູ ແລະ ຂັ້ນເທິງ ເພື່ອຂໍອະນຸມັດຈັດພິມບົດລາຍງານການປະເມີນຜົນ ແລະ
ຂໍ້ມູນຕ່າງໆ ເພື່ອແຈກຢາຍໃຫ້ພາກສ່ວນກ່ຽວຂ້ອງ.

[ຕາງໜ້າ ລັດຖະມົນຕີວ່າການກະຊວງສຶກສາທິການ ແລະ ກິລາ, ທ່ານ ແສງເດືອນ ຫຼ້າຈັນທະບູນ]

ໂປຣແກຣມນຳໃຊ້ພາຍໃນ ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ

ວິທະຍາໄລຄູ ສະຫວັນນະເຂດ ເລີ່ມນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນໃນສົກຮຽນ 2006-2007 ແລະ ໄດ້ພັດທະນາໂປຣແກຣມ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ TEMIS
ມາໂດຍຕະຫຼອດ. ການພັດທະນາແມ່ນອີງຕາມຄວາມຮຽກຮ້ອງຕ້ອງການໃນໜ້າວຽກຕົວຈິງພາຍໃນໂຮງຮຽນ, ການປັບປຸງໂປຣແກຣມ
ໃຫ້ນຳໃຊ້ໄດ້ງ່າຍຂຶ້ນ ແລະ ແກ້ໄຂບາງຄຳສັ່ງທີ່ບໍ່ເໝາະສົມກັບການໃຊ້ງານຕົວຈິງ. ເນື່ອງຈາກວ່າເປັນລະບົບທີ່ໃຫຍ່ ແລະ ມີຄຳສັ່ງສະເພາະ
ໃນແຕ່ລະໜ້າວຽກ, ໂປຣແກຣມ TEMIS ຈຶ່ງຖືກແຍກອອກມາເປັນຫຼາຍໂປຣແກຣມຍ່ອຍ ຫຼື ເປັນແບບ Module ມີທັງໝົດ 9 ໂປຣແກຣມ
ໂດຍມີໂປຣແກຣມຫຼັກ (TEMIS Run) ເປັນຕົວປະສານໂປຣແກຣມຍ່ອຍດັ່ງກ່າວ.ໂປຣແກຣມນຳໃຊ້ຖານຂໍ້ມູນ TEMIS:

- ໂປຣແກຣມກວດປະຫວັດ ແລະ ພິມໃບຄະແນນ (TEMIS Academic)
ນຳໃຊ້ໂດຍໜ່ວຍງານວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ແລະ ອອກໃບປະກາສະນີຍະບັດ, ຫ້ອງການສົ່ງເສີມວິຊາການ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງໃນໜ້າວຽກກວດກາ
ປະຫວັດນັກສຶກສາ ແລະ ອອກໃບຄະແນນນັກສຶກສາ. ກວດກາປະຫວັດນັກສຶກສາປີສຸດທ້າຍເຊັ່ນ:​ ຊື່ ແລະ ນາມສະກຸນ, ວັນ/ເດືອນ/ປີເກີດ,
ບ້ານເກີດ ທັງເປັນພາສາລາວ ແລະ ພາສາອັງກິດ. ເບິ່ງຄະແນນນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະພາກຮຽນຈາກຖານຂໍ້ມູນ TEMIS. ອະນຸຍາດການຍົກລະດັບ
ຄະແນນ (Upgrade ຄະແນນ) ໃຫ້ແກ່ນັກສຶກສາທີ່ຄະແນນບໍ່ເຖິງເກນ ນຳໃຊ້ຮ່ວມກັບໂປຣແກຣມປ້ອນຄະແນນ ແລະ ການຮຽນການສອນ
(TEMIS Score). ພິມໃບຢັ້ງຢືນການສຶກສາຊົ່ວຄາວ ແລະ ເຮັດໃບນັດໝາຍການຮັບໃບດັ່ງກ່າວ. ພິມໃບຄະແນນນັກສຶກສາທັງເປັນພາສາລາວ
ແລະ ພາສາອັງກິດ.

- ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມຂໍ້ມູນໃນຖານ (TEMIS Control)
ນຳໃຊ້ໂດຍໜ່ວຍງານ ICT/IT ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີສິດທິໃນການຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນໃນຖານ TEMIS. ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນທົ່ວໄປເຊັ່ນ:
ແຂວງ, ເມືອງ, ບ້ານ, ໂຮງຮຽນ, ສະຖາບັນ, ຫ້ອງການ, ພາສາເຜົ່າ, ເຜົ່າ, ສາສະໜາ, ເພດ, ລະດັບສາມັນ, ອາຊີບ ແລະ ສະຖານະພາບ.
ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນການຮຽນເຊັ່ນ: ສົກຮຽນ,​ ຂໍ້ຕົກລົງເຂົ້າຮຽນຂອງນັກສຶກສາປີທີ 1, ປະເພດໃບຢັ້ງຢືນ, ປະເພດການຮຽນ, ການລົງທະບຽນ, ກຸ່ມສາຍຮຽນ,
ໝວດສາຍຮຽນ, ລະດັບສາຍຮຽນ, ລະບົບຮຽນ, ສາຍຮຽນ, ຫ້ອງຮຽນ ແລະ ວິຊາຮຽນ. ຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພະນັກງານເຊັ່ນ: ປະເພດ, ຕຳແໜ່ງ,
ວຸດທິ ແລະ ການອອກ.

- ໂປຣແກຣມບັນທຶກການນຳໃຊ້ (TEMIS Log)
ນຳໃຊ້ໂດຍໜ່ວຍງານ ICT/IT ຫ້ອງການວັດຜົນ-ປະເມີນຜົນ ຫຼື ຜູ້ທີ່ມີສິດທິໃນການກວດກາການນຳໃຊ້ໂປຣແກຣມ TEMIS. ບັນທຶກການນຳໃຊ້
ໂປຣແກຣມ TEMIS Academic, TEMIS Personnel, TEMIS Score, TEMIS Student ແລະ TEMIS Student Edit.

- ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພະນັກງານ (TEMIS Personnel)
ນຳໃຊ້ໂດຍຫ້ອງການຈັດຕັ້ງພັກ-ພະນັກງານ ຫຼື ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງໃນໜ້າວຽກຄຸ້ມຄອງປະຫວັດພະນັກງານ ແລະ ຄຸ້ມຄອງໃບທະບຽນນັກສຶກສາ.
ເພີ່ມຂໍ້ມູນພະນັກງານໃນແຕ່ລະຫ້ອງການ, ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນປະຫວັດພະນັກງານ, ການເຮັດວຽກຂອງພະນັກງານໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ, ວຸດທິການສຶກສາ
ຂອງພະນັກງານໃນແຕ່ລະໄລຍະ ແລະ ເກັບກຳໃບລົງທະບຽນນັກສຶກສາເຂົ້າຖານຂໍ້ມູນ TEMIS ໂດຍນຳໃຊ້ Scanner.

- ໂປຣແກຣມ TEMIS (TEMIS Run)
ເປັນໂປຣແກຣມຫຼັກຂອງລະບົບ TEMIS, ນຳໃຊ້ໃນການເປີດໂປຣແກຣມຍ່ອຍຄື: ໂປຣແກຣມກວດປະຫວັດ ແລະ ພິມໃບຄະແນນ
(TEMIS Academic), ໂປຣແກຣມຄວບຄຸມຂໍ້ມູນໃນຖານ (TEMIS Control), ໂປຣແກຣມບັນທຶກການນຳໃຊ້ (TEMIS Log),
ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພະນັກງານ (TEMIS Personnel), ໂປຣແກຣມປ້ອນຄະແນນ ແລະ ການຮຽນການສອນ (TEMIS Score),
ໂປຣແກຣມຕັ້ງຄ່າຖານຂໍ້ມູນ (TEMIS Setup), ໂປຣແກຣມລົງທະບຽນນັກສຶກສາ (TEMIS Student), ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ
(TEMIS Student Edit) ແລະ ລາຍງານຖານຂໍ້ມູນ TEMIS (TEMIS Report).

- ໂປຣແກຣມປ້ອນຄະແນນ ແລະ ການຮຽນການສອນ (TEMIS Score)
ນຳໃຊ້ໂດຍຄະນະຮັບຜິດຊອບຄະແນນນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະສາຍຮຽນ (ພາສາຕ່າງປະເທດ, ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ, ວິທະຍາສາດສັງຄົມ ແລະ
ຄູອະນຸບານ-ປະຖົມ). ປ້ອນຄະແນນນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະພາກຮຽນ (ປ້ອນຄະແນນສະເລ່ຍແຕ່ 0 ຫາ 4), ຍົກລະດັບຄະແນນ (Upgrade)
ຕາມການອະນຸຍາດຈາກ ໂປຣແກຣມກວດປະຫວັດ ແລະ ພິມໃບຄະແນນ (TEMIS Academic). ປ້ອນຂໍ້ມູນການຮຽນການສອນໃນແຕ່ລະ
ພາກຮຽນ.

- ໂປຣແກຣມຕັ້ງຄ່າຖານຂໍ້ມູນ (TEMIS Setup)
ນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງລະບົບ ແລະ ຖານຂໍ້ມູນ TEMIS (TEMIS Administrator/Database Administrator).
ເປັນໂປຣແກຣມສຳລັບຕັ້ງຄ່າ ແລະ ຕິດຕັ້ງການນຳໃຊ້ລະບົບ TEMIS, ການຕັ້ງຄ່າຖານຂໍ້ມູນ ແລະ ຄຳສັ່ງ TEMIS, ການຕັ້ງຄ່າຜູ້ໃຊ້ ແລະ
ສິດທິໃນການເຂົ້ານຳໃຊ້ໂປຣແກຣມຍ່ອຍຄື: ໂປຣແກຣມກວດປະຫວັດ ແລະ ພິມໃບຄະແນນ (TEMIS Academic), ໂປຣແກຣມບັນທຶກການນຳໃຊ້
(TEMIS Log), ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນພະນັກງານ (TEMIS Personnel), ໂປຣແກຣມປ້ອນຄະແນນ ແລະ ການຮຽນການສອນ
(TEMIS Score), ໂປຣແກຣມລົງທະບຽນນັກສຶກສາ (TEMIS Student), ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ (TEMIS Student Edit)
ແລະ ລາຍງານຖານຂໍ້ມູນ TEMIS (TEMIS Report).

- ໂປຣແກຣມລົງທະບຽນນັກສຶກສາ (TEMIS Student)
ນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຄະນະຮັບຜິດຊອບລົງທະບຽນນັກສຶກສາໃນແຕ່ລະສົກຮຽນ. ເປັນໂປຣແກຣມລົງທະບຽນນັກສຶກສາປີທີ 1, ເກັບກຳ
ປະຫວັດຫຍໍ້ຂອງນັກສຶກສາ, ເລື່ອນຊັ້ນຮຽນ ແລະ ຍ້າຍຫ້ອງຮຽນ.

- ໂປຣແກຣມຄຸ້ມຄອງຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ (TEMIS Student Edit)
ນຳໃຊ້ໂດຍຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບແຕ່ງຕັ້ງເປັນ ຜູ້ຄຸ້ມຄອງ ແລະ ກວດແກ້ຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ. ເປັນໂປຣແກຣມແກ້ໄຂປະຫວັດນັກສຶກສາ, ແກ້ໄຂຂໍ້ມູນການຮຽນ,
ເລື່ອນຊັ້ນຮຽນ ແລະ ຍ້າຍຫ້ອງຮຽນ.

- ລາຍງານຖານຂໍ້ມູນ TEMIS (TEMIS Report)
ລາຍງານຖານຂໍ້ມູນ TEMIS ຖືກແຍກອອກມາເປັນລະບົບລາຍງານຕ່າງຫາກ ເນື່ອງຈາກການປັບປຸງແກ້ໄຂໂປຣແກຣມ ແລະ ລາຍງານແມ່ນມີຄວາມ
ສະດວກກວ່າການນຳເອົາສອງລະບົບນີ້ມາລວມກັນ. ລາຍງານຖານຂໍ້ມູນ TEMIS ຖືກຂຽນຂຶ້ນເປັນຮູບແບບລາຍງານຜ່ານເວັບໄຊ ນຳໃຊ້ພາສາ HTML
ແລະ PHP ເປັນຫຼັກ. ລາຍງານຖານຂໍ້ມູນ TEMIS ປະກອບມີ: ລາຍງານກົມສ້າງຄູ, ລາຍງານທົ່ວໄປ, ລາຍງານຂໍ້ມູນນັກສຶກສາ,
ລາຍງານຂໍ້ມູນພະນັກງານ, ລາຍງານຄະແນນນັກສຶກສາ ແລະ ລາຍງານການລົງທະບຽນ.

ທີ່ຕັ້ງ: ຖະໜົນເລກ 09, ບ້ານ ອຸດົມວິໄລ, ເມືອງ ໄກສອນພົມວິຫານ, ແຂວງ ສະຫວັນນະເຂດ.
ໂທລະສັບ: (856) 41-212180, Fax: (856) 41-213667, ຕູ້ໄປສະນີ: 809, Email: savanttc [at] yahoo.com
ໃບອະນຸຍາດນຳສະເໜີ