ຕາຕະລາງ 1.6.2: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູສຳເລັດການສຶກສາ (ຈ່າຍຄ່າຮຽນ, ລວມທັງໝົດ) ແຍກຕາມເພດ. ຕາຕະລາງ 1.6.2: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູສຳເລັດການສຶກສາ (ຈ່າຍຄ່າຮຽນ, ລວມທັງໝົດ) ແຍກຕາມເພດ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ກຸ່ມສາຍຮຽນ: