ຕາຕະລາງ 1.6.1: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູສຳເລັດການສຶກສາ (ນັກຮຽນໄດ້ທຶນລັດຖະບານ, ລວມທັງໝົດ) ແຍກຕາມເພດ. ຕາຕະລາງ 1.6.1: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູສຳເລັດການສຶກສາ (ນັກຮຽນໄດ້ທຶນລັດຖະບານ, ລວມທັງໝົດ) ແຍກຕາມເພດ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ກຸ່ມສາຍຮຽນ: