ຕາຕະລາງ 1.6: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູສຳເລັດການສຶກສາ (ນັກຮຽນໄດ້ທຶນລັດຖະບານ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນ) ແຍກຕາມເພດ. ຕາຕະລາງ 1.6: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູສຳເລັດການສຶກສາ (ນັກຮຽນໄດ້ທຶນລັດຖະບານ ແລະ ຈ່າຍຄ່າຮຽນ) ແຍກຕາມເພດ.

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ກຸ່ມສາຍຮຽນ: