ຕາຕະລາງ 1.2.1: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູທັງໝົດ ແຍກຕາມເພດ, ເຜົ່າ (ໃນໝວດພາສາລາວ-ໄຕ). ຕາຕະລາງ 1.2.1: ລາຍງານສະຖິຕິ​ນັກຮຽນ-ນັກ​ສຶກສາຄູທັງໝົດ ແຍກຕາມເພດ, ເຜົ່າ (ໃນໝວດພາສາລາວ-ໄຕ).

<== ກັບຄືນ

ສົກຮຽນ:
ກຸ່ມສາຍຮຽນ: