ສະບາຍດີ ຍິນດີຕ້ອນຮັບສູ່ເວັບໄຊຂອງຫ້ອງ 3ຂ ໄອຊີທີ

    ພວກເຮົາຮູ້ສຶກດີໃຈຫຼາຍທີ່ໄດ້ສ້າງເວັບໄຊປະຈໍາຫ້ອງຂື້ນ, ຈຸດປະສົງຂອງການສ້າງເວັບໄຊນີ້ແມ່ນເພື່ອສົ່ງເສີມທາງດ້ານການຮຽນ-ການສອນ,ຂ່າວສານ, ກິລາ ແລະກິດຈະກໍາພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ, ດັ່ງນັ້ນທາງຫ້ອງ 3ຂ ໄອຊີທີຈຶ່ງສ້າງເວັບໄຊນີ້ເພື່ອໃຫ້ນັກຮຽນ-ນັກສຶກສາເຂົ້າມາຕິດຕາມຂ່າວສານພາຍໃນວິທະຍາໄລຄູສະຫວັນນະເຂດ ແລະ ທາງເຮົາຍັງມີແຫຼ່ງຂໍ້ມູນຕ່າງໆກ່ຽວກັບບົດຮຽນບໍ່ວ່າຈະເປັນຂໍ້ມູນ ICT, ASEAN, English ແລະ ຄວາມຮູ້ຮອບຕົວອີກຫຼາຍໆຢ່າງທີ່ທາງເຮົາໄດ້ຄົ້ນຄວ້າຈາກພາຍນອກມາມີໄວ້ໃຫ້ທ່ານຄົ້ນຄວ້າບົດຮຽນແຕ່ລະປະເພດ, ທາງເຮົາຈະອັບເດດຂໍ້ມູນລົງເປັນໄລຍະ.

                                              

 

  ຂໍຂອບໃຈ.


ຕິດຕາມໄດ້ທີ່: facebook