Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູພູມສາດ-ປະຫວັດສາດ ລະບົບ 11+5
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390101ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກມັດທະຍົມຕົ້ນKnowledge Of Lower Secondary School Children40-0-0
290390102ຫຼັກການສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ 1Lower Secondary School Teaching Methodology 140-0-0
390390103ພູມສາດ 1Geography 140-0-0
490390104ປະຫວັດສາດ 1History 130-0-0
590390105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 1Political Science 140-0-0
690390106ທໍລະນີວິທະຍາGeology20-0-0
790390107ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 1Lao Language-Lao Literature 130-0-0
ລວມ240-0-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390201ປະຊາກອນສຶກສາ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມPopulation Education-Environment40-0-0
290390202ພູມສາດ 2Geography 240-0-0
390390203ປະຫວັດສາດ 2History 230-0-0
490390204ວິທະຍາສາດການເມືອງ 2Political Science 240-0-0
590390205ວິທີສອນວິທະຍາສາດສັງຄົມ 1Sociology Teaching Methodology 140-0-0
690390206ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 1Classroom Observation 120-0-0
790390207ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 2Lao Language-Lao Literature 230-0-0
ລວມ240-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390301ພູມສາດ 3Geography 340-0-0
290390302ປະຫວັດສາດ 3History 340-0-0
390390303ຫຼັກການສອນມັດທະຍົມຕົ້ນ 2Lower Secondary School Teaching Methodology 240-0-0
490390304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 3Political Science 340-0-0
590390305ວິທີສອນວິທະຍາສາດສັງຄົມ 2Sociology Teaching Methodology 240-0-0
690390306ພາສາອັງກິດ 1English 130-0-0
790390307ວິທີສອນສຶກສາພົນລະເມືອງCivil Education Teaching Methodology40-0-0
ລວມ270-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390401ວິທະຍາສາດການເມືອງ 4Political Science 440-0-0
290390402ພູມສາດ 4Geography 430-0-0
390390403ປະຫວັດສາດ 4History 440-0-0
490390404ວິທີສອນວິທະຍາສາດສັງຄົມ 3Sociology Teaching Methodology 330-0-0
590390405ພາສາອັງກິດ 2English 230-0-0
690390406ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 2Classroom Observation 220-0-0
790390407ວັດທະນະທຳສັງຄົມລາວ ແລະ ອາຊຽນLaos-ASEANS Socio-Cultural20-0-0
890390408ວິຊາເລືອກບັງຄັບ (ພະລະສຶກສາ)Alternative Subject (Physical Education)40-0-0
990390409ວິຊາເລືອກບັງຄັບ (ສິນລະປະດົນຕີ)Alternative Subject (Musical)40-0-0
1090390410ວິຊາເລືອກບັງຄັບ (ສິນລະປະແຕ້ມ)Alternative Subject (Fine Arts)40-0-0
1190390411ວິຊາເລືອກບັງຄັບ (ເຕັກໂນໂລຊີ)Alternative Subject (Technology)40-0-0
ລວມ370-0-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390501ການວັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນAssessment-Evaluation30-0-0
290390502ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນManagement-Community Development School30-0-0
390390503ປະສົບການໃນໂຮງຮຽນ 3Classroom Observation 320-0-0
490390504ວິໄຈພາກປະຕິບັດ 1Action Research 120-0-0
590390505ຄອມພິວເຕີComputer20-0-0
690390506ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນDaily Life Technology20-0-0
790390507ວິທີສອນວິຊາບັງຄັບເລືອກAlternative Subject Teaching Methodology40-0-0
890390508ວິທີສອນວິທະຍາສາດສັງຄົມ 4Sociology Teaching Methodology 440-0-0
990390509ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຈັກກະພັດ30-0-0
1090390510ປະຫວັດສາດລາວສູນເສຍເອກະລາດ20-0-0
ລວມ270-0-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390601ພາສາອັງກິດEnglish20-0-0
290390602ຄອມພິວເຕີComputer20-0-0
390390603ວິເຄາະຫຼັກສູດປະຫວັດສາດມັດທະຍົມ 120-0-0
490390604ພູມມີສາດປະຊາກອນ30-0-0
590390605ການແຕ້ມແຜນທີ່20-0-0
690390606ພູມີສາດການທ່ອງທ່ຽວ20-0-0
790390607ພູມີສາດຊີວະພາບ20-0-0
890390608ພູມີສາດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ20-0-0
990390609ພູມີສາດທະວີບເອີລົບ20-0-0
ລວມ190-0-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390701ລາວສຶກສາLao Education30-0-0
290390702ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology20-0-0
390390703ວິເຄາະຫຼັກສູດປະຫວັດສາດມັດທະຍົມ 220-0-0
490390704ພູມີສາດທະວີບອາຟຣິກາ20-0-0
590390706ອຸທົກວິທະຍາ20-0-0
690390708ພູມີສາດອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ20-0-0
790390710ການເມືອງPolitics30-0-0
890390711ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-0-0
990390712ວິເຄາະຫຼັກສູດປະຫວັດສາດ20-0-0
1090390713ບູຮານຄະດີ30-0-0
ລວມ220-0-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390801ວິເຄາະຫຼັກສູດປະຫວັດສາດຊັ້ນມັດທະຍົມ 320-0-0
290390802ພູມີສາດສັງຄົມເສດຖະກິດລາວ10-0-0
390390803ການວິເຄາະທາງພູມມີສາດ20-0-0
490390804ພູມມີສາດຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ20-0-0
590390805ພູມມີສາດການພັດທະນາ20-0-0
690390807ການຈັດສັນພື້ນທາງທາງເວດຖະກິດ20-0-0
790390809ພູມີສາດການເມືອງ20-0-0
890390810ປະຫວັດສາດຍີ່ປຸ່ນ30-0-0
990390811ຂະບວນປົດປ່ອຍຊາດ30-0-0
1090390812ພົວພັນສາກົນ 220-0-0
ລວມ210-0-0
ປີທີ 5 ພາກຮຽນ 9
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190390902ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report40-0-0
290390903ປະຊາກອນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ20-0-0
390390904ມະນຸດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ30-0-0
490390908ປະຫວັດສາດອາຟຣິກາ20-0-0
590390909ປະຫວັດສາດອາເມຣິກາ30-0-0
690390910ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝປັດຈຸບັນ30-0-0
ລວມ170-0-0
ປີທີ 5 ພາກຮຽນ 10
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190391001ເຝິກຫັດສອນLong Teaching Practice200-0-0
290391002ວິໄຈພາກປະຕິບັດ 2Action Research 220-0-0
ລວມ220-0-0