Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູປະຫວັດສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3 (ຕໍ່ເນື່ອງພັກທ້າຍປີຮຽນ)
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190320101ການເມືອງPolitics31-3-4
290320102ຄອມພິວເຕີComputer20-2-4
390320103ລາວສຶກສາLao Education31-2-3
490320104ພາສາອັງກິດEnglish20-4-4
590320105ວິເຄາະຫຼັກສູດປະຫວັດສາດ 120-2-6
690320106ສັງຄົມປະຖົມບູຮານ21-3-0
790320107ປະຫວັດສາດເອີຣົບສະໄໝກາງ21-3-0
890320108ປະຫວັດສາດອາຊີອາຄະເນ 121-3-0
990320109ປະຫວັດສາດລາວບູຮານ21-3-0
1090320110ປະຫວັດສາດລາວລ້ານຊ້າງ21-2-3
1190320111ແຫຼ່ງອາຣິຍະທຳບູຮານ31-3-4
ລວມ258-30-28
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190320201ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology21-3-0
290320202ວິເຄາະຫຼັກສູດປະຫວັດສາດ 220-2-6
390320203ການແຕ້ມແຜນທີ່31-3-4
490320204ປະຫວັດສາດລາວເສຍເອກະລາດໃຫ້ສະຫຍາມ21-2-3
590320205ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝລາວຕົກເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນ31-3-4
690320206ປະຫວັດສາດເອີຣົບສະໄໝໃໝ່-ປັດຈຸບັນ31-3-4
790320207ປະຫວັດສາດອາຊີອາຄະເນ 231-3-4
890320208ບູຮານວິທະຍາ31-3-4
990320209ການພົວພັນສາກົນ 131-3-4
ລວມ248-25-33
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190320301ວິເຄາະຫຼັກສູດປະຫວັດສາດ 320-2-6
290320302ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-2-2
390320303ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report40-4-20
490320304ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research21-3-0
590320305ເຜົ່າພັນວິທະຍາ21-3-0
690320306ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝປັດຈຸບັນ21-3-0
790320307ປະຫວັດສາດຍີ່ປຸ່ນ31-3-4
890320308ປະຫວັດສາດອາເມຣິກາ21-3-0
990320309ປະຫວັດສາດອາຟຣິກາ21-3-0
1090320310ການພົນພັນສາກົນ 231-3-4
1190320311ຂະບວນການປົດປ່ອຍຊາດ31-3-4
ລວມ268-32-40