Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູການເມືອງ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3 (ຕໍ່ເນື່ອງພັກທ້າຍປີຮຽນ)
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190300101ການເມືອງPolitics31-2-3
290300102ຄອມພິວເຕີComputer20-2-4
390300103ລາວສຶກສາLao Education31-2-3
490300104ພາສາອັງກິດEnglish20-4-4
590300105ກົດໝາຍການປົກຄອງ21-3-0
690300106ກົດໝາຍຍຸດຕິທຳ31-3-4
790300107ສັງຄົມວິທະຍາການເມືອງ21-3-0
890300108ລະບົບການເມືອງໂລກ21-3-0
990300109ຫຼັກການເສດຖະສາດ31-3-4
ລວມ227-25-22
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190300201ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology21-3-0
290300202ການພົວພັນສາກົນ31-3-4
390300203ກົດໝາຍແຮງງານລາວ21-3-0
490300204ກົດໝາຍທຸລະກິດ21-3-0
590300205ປະຫວັດສາດປັດຊະຍາ31-3-4
690300206ຂະບວນກຳມະກອນສາກົນ21-3-0
790300207ຄວາມຮູ້ພັກການເມືອງ 131-3-4
890300208ຄວາມຮູ້ພັກການເມືອງ 231-3-4
990300209ຫຼັກການການຕະຫຼາດ31-3-4
ລວມ239-27-20
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190300301ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-2-2
290300302ວິເຄາະຫຼັກສູດສຶກສາພົນລະເມືອງ 120-2-6
390300303ວິເຄາະຫຼັກສູດສຶກສາພົນລະເມືອງ 220-2-6
490300304ວິເຄາະຫຼັກສູດສຶກສາພົນລະເມືອງ 320-2-6
590300305ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research21-3-0
690300306ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report40-4-20
790300307ລັດທິສັງຄົມວິທະຍາສາດ 131-3-4
890300308ລັດທິສັງຄົມວິທະຍາສາດ 231-3-4
990300309ຄຸ້ມຄອງເສດຖະກິດ31-3-4
ລວມ224-24-52