Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3 (ຕໍ່ເນື່ອງພັກທ້າຍປີຮຽນ)
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190290101ຄອມພິວເຕີComputer21-2-2
290290102ພາສາອັງກິດEnglish20-2-4
390290103ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology22-2-2
490290104ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research22-2-2
590290105ອັກຄະຫຼະລາວ22-2-2
690290106ວັດຈະນະສຶກສາ42-2-6
790290107ທິດສະດີວັນນະຄະດີLiterature Theory32-2-4
890290108ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ 132-2-4
990290109ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ 232-2-4
1090290110ວັນນະຄະດີອາຊຽນ32-2-10
ລວມ2617-20-40
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190290201ລາວສຶກສາLao Education32-0-4
290290202ວິເຄາະຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມ 122-2-2
390290203ວິເຄາະຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມ 222-2-2
490290204ວິເຄາະຫຼັກສູດຊັ້ນມັດທະຍົມ 322-2-2
590290205ວາກາຍະສຳພັນ22-0-2
690290206ອັກສອນທຳDhamma Characters22-0-2
790290207ບາລີ-ສັນສະກຣິດ12-0-2
890290208ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 122-0-2
990290209ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 232-2-4
1090290210ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 332-2-4
1190290211ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 122-2-2
ລວມ2422-12-28
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190290301ການເມືອງPolitics33-0-2
290290302ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report41-2-8
390290303ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-2-4
490290304ທິດສະດີພາສາLinguistic Theory32-2-4
590290305ພາສາລາວນຳໃຊ້Applied Lao Language10-2-2
690290306ສັນທະສາດ22-2-2
790290307ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ 232-2-4
890290308ວັນນະຄະດີອາຊີ32-2-4
990290309ວັນນະຄະດີເອີລົບ32-2-4
ລວມ2314-16-34