Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູພູມສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3 (ຕໍ່ເນື່ອງພັກທ້າຍປີຮຽນ)
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190280101ການເມືອງPolitics31-2-3
290280102ຄອມພິວເຕີComputer21-2-3
390280103ລາວສຶກສາLao Education31-2-3
490280104ພາສາອັງກິດEnglish20-4-4
590280105ວິເຄາະຫຼັກສູດພູມີສາດ 120-2-6
690280106ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology21-3-0
790280107ພູມີສາດປະຊາກອນ31-3-4
890280108ພູມີສາດຊີວະພາບ21-3-0
990280109ພູມີສາດພູມສັນຖານ ແລະ ຮູບຮ່າງລັກສະນະຜີວເປືອກໂລກ21-3-0
1090280110ພູມີສາດທະວີບອາຟຣິກກາ ແລະ ໂອເຊອານີ21-3-0
1190280111ແຜນທີ່ວິທະຍາ ແລະ ເຕັກນິກຮູບສາຍ31-3-4
ລວມ269-30-27
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190280201ວິເຄາະຫຼັກສູດພູມີສາດ 220-2-6
290280202ທໍລະນີວິທະຍາGeology21-3-0
390280203ພູມີສາດການທ່ອງທ່ຽວ21-3-0
490280204ພູມີອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ31-2-5
590280205ປັດຖະພີວິທະຍາ21-3-0
690280206ອຸທົກວິທະຍາ21-3-0
790280207ມະນຸດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ31-2-5
890280208ການຈັດສັນພື້ນທີ່ ແລະ ກິດຈະກຳທາງເສດຖະກິດຂອງມະນຸດ21-3-0
990280209ພູມີສາດທະວີບອາຊີ ແລະ ອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້21-3-0
1090280210ພູມີສາດການພັດທະນາ21-3-0
1190280211ພູມີສາດທະວີບເອີຣົບ ແລະ ອາເມຣິກາ31-2-5
ລວມ2510-29-21
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190280301ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-2-2
290280302ວິເຄາະຫຼັກສູດພູມີສາດ 320-2-6
390280303ພູມີສາດສັງຄົມເສດຖະກິດລາວ10-2-2
490280304ພູມີສາດການເມືອງ21-3-0
590280305ພູມີສາດຄົມມະນາຄົມ-ຂົນສົ່ງ ແລະ ການສື່ສານ21-3-0
690280306ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research21-3-0
790280307ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report40-4-20
890280308ປະຊາກອນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ21-3-0
990280309ພູມີສາດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ21-3-0
1090280310ການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ31-3-4
1190280311ບັນຫາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ການຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ31-3-4
ລວມ247-31-38