Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູຊີວະສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3 (ຕໍ່ເນື່ອງພັກທ້າຍປີຮຽນ)
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190260101ພາສາອັງກິດEnglish20-2-6
290260102ຄອມພິວເຕີComputer20-3-3
390260103ລາວສຶກສາLao Education31-2-3
490260104ການເມືອງPolitics31-2-3
590260105ວິເຄາະຫຼັກສູດຊີວະສາດ 120-2-6
690260106ຫຼັກການຈັດແບ່ງສິ່ງທີ່ມີຊີວິດClassification of Organisms31-3-4
790260107ກາຍະວິພາກຄົນHuman Anatomy31-3-4
890260108ເຄມີວິເຄາະ21-3-0
990260109ກຳມະພັນGenetics31-3-6
1090260110ຊີວະເຄມີ21-3-0
ລວມ257-26-35
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190260201ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology21-3-0
290260202ວິເຄາະຫຼັກສູດຊີວະສາດ 220-2-6
390260203ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-2-2
490260204ກາຍະວິພາກສັດມີກະດູກສັນຫຼັງVertebrate Anatomy31-3-4
590260205ກາຍະວິພາກພືດPlant Anatomy31-3-4
690260206ຈັດແບ່ງພືດ31-3-4
790260207ຈຸລະຊີບວິທະຍາ31-3-4
890260208ສາລິລະສາດສັດ 121-3-0
990260209ສາລິລະສາດສັດ 231-3-4
1090260210ຟີຊິກຊີວະ21-3-0
ລວມ248-28-28
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190260301ວິເຄາະຫຼັກສູດຊີວະສາດ 320-2-6
290260302ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research21-3-0
390260303ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report40-4-20
490260304ການອະນຸລັກຊີວະນາໆພັນ31-3-4
590260305ກາຍະວິພາກສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງInvertebrate Anatomy31-3-4
690260306ສາລິລະສາດພືດ31-3-4
790260307ນິເວດວິທະຍາ31-3-4
890260308ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ20-2-4
990260309ວິວັດທະນາການ ແລະ ການກຳເນີດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ21-3-0
ລວມ246-26-46