Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູເຄມີສາດ ປະລິນຍາຕີ 11+3+3 (ຕໍ່ເນື່ອງພັກທ້າຍປີຮຽນ)
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190250101ພາສາອັງກິດEnglish20-2-6
290250102ຄອມພິວເຕີComputer20-3-3
390250103ລາວສຶກສາLao Education31-2-3
490250104ການເມືອງPolitics31-2-3
590250105ວິເຄາະຫຼັກສູດເຄມີສາດ 120-2-6
690250106ເຄມີອົງຄະທາດ 2Organic Chemistry 242-2-8
790250107ເຄມີອະນົງຄະທາດ 2Inorganic Chemistry 242-2-8
890250108ສຳມະນາເຄມີ 120-2-6
990250109ວິທີທົດລອງເຄມີ 1 ຊັ້ນມັດທະຍົມ30-3-12
ລວມ256-20-55
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190250201ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology21-3-0
290250202ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-2-2
390250203ວິເຄາະຫຼັກສູດເຄມີສາດ 220-2-6
490250204ເຄມີວິເຄາະ 142-2-8
590250205ສຳມະນາເຄມີ 220-2-6
690250206ອົງຄະທາດຂັ້ນສູງAdvanced Organic31-2-3
790250207ເຄມີອະນົງຄະທາດຂັ້ນສູງAdvanced Inorganic Chemistry21-3-0
890250208ວິທີການຄົ້ນຄວ້າວິທະຍາສາດ21-3-0
990250209ວິທີທົດລອງເຄມີ 2 ຊັ້ນມັດທະຍົມ30-3-12
ລວມ216-22-37
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190250301ວິເຄາະຫຼັກສູດເຄມີສາດ 320-2-6
290250302ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research21-3-0
390250303ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report40-4-20
490250304ເຄມີວິເຄາະ 242-2-8
590250305ສຳມະນາເຄມີ 320-2-6
690250306ວິທີທົດລອງເຄມີ 3 ຊັ້ນມັດທະຍົມ30-3-12
790250307ເຄມີວິເຄາະໃຊ້ເຄື່ອງມື42-2-8
890250308ເຄມີສັງເຄາະອົງຄະທາດOrganic Synthesis Chemistry21-3-0
ລວມ236-21-60