Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ພາສາອັງກິດພາກເສົາ-ອາທິດ ລະບົບ 12+3
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190220101ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1General English 180-0-0
290220102ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາ 1Study Skills 120-0-0
390220103ການຟັງ 1Listening 130-0-0
490220104ການອ່ານ 1Reading 130-0-0
590220105ການຂຽນ 1Writing 110-0-0
ລວມ170-0-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190220201ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1General English 160-0-0
290220202ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາ 2Study Skills 220-0-0
390220203ການຟັງ 1Listening 130-0-0
490220204ການຂຽນ 2Writing 210-0-0
590220205ການອ່ານ 2Reading 230-0-0
690220206ການເມືອງ 1Politics 120-0-0
ລວມ170-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190220301ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2General English 260-0-0
290220302ການຂຽນ 3Writing 310-0-0
390220303ການອ່ານ 3Reading 310-0-0
490220304ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 1English for Specific Purposes 160-0-0
590220305ພາສາລາວLao Language20-0-0
690220306ບັນຊີ/ຄອມພິວເຕີAccount/Computer20-0-0
ລວມ180-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190220401ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2General English 260-0-0
290220402ການອ່ານ 4Reading 410-0-0
390220403ການຂຽນ 4Writing 410-0-0
490220404ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 2English For Specific Purposes 250-0-0
590220405ການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວTourism-Project Management20-0-0
690220406ການເມືອງ 2Politics 220-0-0
ລວມ170-0-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190220501ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3General English 360-0-0
290220502ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 3English for Specific Purposes 360-0-0
390220503ການນຳສະເໜີ 1Presentation 120-0-0
490220504ວິທີສອນ/ທຸລະກິດ/ການແປMethod/Business/Translation20-0-0
590220505ການເມືອງ 3Politics 320-0-0
ລວມ180-0-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190220601ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3General English 360-0-0
290220602ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 3English for Specific Purposes 360-0-0
390220603ວິທີສອນ/ທຸລະກິດ/ການແປMethod/Business/Translation20-0-0
490220604ການນຳສະເໜີ 2Presentation 210-0-0
590220605ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report80-0-0
ລວມ230-0-0