Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູປະຖົມ ອະນຸປະລິນຍາ 11+1+3 (ຕໍ່ເນື່ອງພັກທ້າຍປີຮຽນ)
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190040101ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບເດັກປະຖົມKnowledge Of Primary School Children10-2-2
290040102ການບໍລິຫານໂຮງຮຽນ ແລະ ການພັດທະນາຊຸມຊົນManagement-Community Development School21-2-2
390040103ຫຼັກການຮຽນການສອນປະຖົມ20-2-4
490040104ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີLao Language-Lao Literature43-0-5
590040105ຄະນິດສາດພື້ນຖານ 1Basic Mathematics33-2-5
690040106ວິທະຍາສາດສັງຄົມSociology31-2-3
790040107ສີລະປະດົນຕີ10-2-2
890040108ສີລະປະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ10-2-2
990040109ວັດທະນະທຳສັງຄົມລາວ ແລະ ອາຊຽນLaos-ASEANS Socio-Cultural21-0-3
1090040110ຄອມພິວເຕີComputer10-2-2
1190040111ພາສາອັງກິດ31-4-0
1290040112ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ21-2-0
ລວມ2511-22-30
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190040201ການວັດ ແລະ ການປະເມີນຜົນAssessment-Evaluation21-2-2
290040202ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research22-0-2
390040203ວິທີສອນສີລະປະດົນຕີ10-2-2
490040204ວິທີສອນຫ້ອງຮຽນຮ່ວມInclusive Class Teaching Methodology22-0-2
590040205ວິທີສອນຄະນິດສາດMathematic Teaching Methodology21-2-2
690040206ວິທີສອນຄຸນສົມບັດMoral Teaching Methodology10-2-2
790040207ວິທີສອນສີລິປະກຳ ແລະ ຫັດຖະກຳ10-2-2
890040208ວິທະຍາສາດທຳມະຊາດ31-2-4
990040209ພາສາອັງກິດ 1English 131-2-3
1090040210ພະລະສຶກສາPhysical Education10-2-2
1190040211ICT21-2-0
1290040212ຄະນິດສາດພື້ນຖານ 2Basic Mathematics33-2-5
1390040213ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ 221-2-0
1490040214ຄະນິດສາດ 221-2-0
1590040215ວິທະຍາສາດສັງຄົມ21-2-0
ລວມ2915-26-28
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190040301ປ້ອງກັນບົດReport Defense30-6-2
290040302ວິທີສອນໂລກອ້ອມຕົວWorld Around Us Teaching Methodology21-2-2
390040303ວິທີສອນຫ້ອງຄວບMix Class Teaching Methodology22-0-2
490040304ວິທີສອນພາສາອັງກິດEnglish Teaching Methodology21-2-2
590040305ວິທີສອນພາສາລາວLao Language Teaching Methodology21-2-2
690040306ວິທີສອນພະລະສຶກສາPhysical Education Teaching Methodology10-2-2
790040307ເຕັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນDaily Life Technology21-2-2
890040308ການເມືອງPolitics22-0-2
990040309ນະໂຍບາຍການສຶກສາໃນລາວ11-0-0
1090040310ຄວາມເປັນຄູ11-0-0
1190040311ການສອນພາລະສຶກສາຊັ້ນປະຖົມ10-2-0
1290040312ພາສາອັງກິດ21-2-0
1390040313ສີລະປະດົນຕີ21-2-0
1490040314ສີລະປະຫັດຖະກຳ21-2-0
1590040315ຄອມພິວເຕີ21-2-0
ລວມ2714-26-16