Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູປະຖົມ ຊັ້ນກາງ 5+3+2 (ຕໍ່ເນື່ອງພັກທ້າຍປີຮຽນ)
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190030101ການສອນຄະນິດສາດ 162-4-6
290030102ການສອນພາສາລາວ 162-4-6
390030103ຫຼັກສູດ ແລະ ການສອນ62-4-6
490030104ການສອນໂລກອ້ອມຕົວ 1World Around Us Teaching Methodology21-2-3
590030105ການສອນຄຸນສົມບັດ21-2-0
690030106ພາສາອັງກິດ74-4-3
790030107ວຽກມອບໝາຍກ່ຽວກັບການສອນ (36 ອາທິດ)10-0-3
890030108ວຽກມອບໝາຍກ່ຽວກັບການຮຽນພາສາອັງກິດ (36 ອາທິດ)10-0-3
ລວມ3112-20-30
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
190030201ການສອນຄະນິດສາດ 242-2-3
290030202ການສອນພາສາລາວ 242-2-3
390030203ການສອນໂລກອ້ອມຕົວ 221-2-3
490030204ການສອນສິລະປະດົນຕີ20-4-0
590030205ການສອນສິລະປະກຳ21-2-0
690030206ການສອນພະລະສຶກສາPhysical Education Teaching Methodology20-4-0
790030207ການສອນຫັດຖະກຳ21-2-0
890030208ພາສາອັງກິດ 274-4-3
ລວມ2511-22-12