Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ICT-ພື້ນຖານວິຊາຊີບ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10915101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20915102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ21-2-0
30915103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40915104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50915105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60915106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70915107ຄະນິດສາດສຳລັບຄອມພິວເຕີ33-0-0
80915108ພື້ນຖານຊ່າງ32-2-0
90915109ສິລະປະການແກະສະລັກ ແລະ ການຕົບແຕ່ງ21-2-0
100915110ຄວາມປອດໄພ22-0-0
ລວມ2114-14-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10915201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20915202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30915203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40915204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50915205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60915206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70915207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80915208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90915209[IT] ລະບົບປະຕິບັດການ32-2-0
100915210[IT] ອິນເຕີເນັດ10-2-0
110915211ປຸງແຕ່ງ ແລະ ການບໍລິຫານ22-0-0
ລວມ2214-14-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10915301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20915302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30915303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40915304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50915305ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ32-2-0
60915306ການພັດທະນາເວັບໄຊ32-2-0
70915307ພື້ນຖານການຂຽນໂປຣແກຣມ42-2-4
80915308ມະນຸດສຳພັນ22-0-0
90915309ຕັດຫຍິບ21-2-0
ລວມ2114-12-4
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10915401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20915402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30915403ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ42-4-0
40915404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50915405ປະສົບການ 110-2-0
60915406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70915407[IT] ລະບົບຖານຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ31-2-4
80915408[IT] ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນ31-2-4
90915409ໂລຫະກຳວິທະຍາMetallurgy22-0-0
100915410ກໍ່ສ້າງ22-0-0
ລວມ2212-16-8
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10915501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20915502ວິທີສອນ ICT 122-0-0
30915503ປະສົບການ 210-2-0
40915504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50915505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60915506ການນຳໃຊ້ Software Application ສຳລັບຈັດການເອກະສານ32-2-0
70915507ກຣາຟິກຄອມພິວເຕີ21-2-0
80915508ສື່ເຕັກໂນໂລຊີ21-2-0
90915509ປູກຝັງ22-0-0
100915510ຊ່າງໄມ້22-0-0
110915511ແຕ້ມແບບ21-2-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10915601[IT] ວິທີສອນ ICT 220-4-0
20915602ປະສົບການ 310-2-0
30915603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40915604[IT] ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ32-2-0
50915605ການນຳໃຊ້ Software ເພື່ອການວິໄຈAction Research Software22-0-0
60915606ລ້ຽງສັດ22-0-0
70915607ໄຟຟ້າElectrical21-2-0
80915608[IT] ໂປຣແກຣມ AutoCAD21-2-0
90915609ການຮຽນແບບອີເລັກໂຕນິກ / ພາສາອັງກິດສຳລັບພື້ນຖານວິຊາຊີບ42-4-0
ລວມ2012-16-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10915701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20915702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30915703[IT] ການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການສອນ42-2-4
40915704[IT] ປັນຍາປະດິດ42-2-4
50915705[IT] ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍສອນ42-2-4
60915706ຊ່າງລົດຍົນ21-2-0
70915707ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບທຸລະກິດ21-2-0
ລວມ2112-12-12
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10915801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20915802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30915804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40915805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50915806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24