Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ບໍລິຫານການສຶກສາ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10914101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20914102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ21-2-0
30914103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40914104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50914105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60914106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70914107ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການສຶກສາ32-2-0
80914108ຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີການບໍລິຫານການສຶກສາ32-2-0
90914109ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ21-0-3
100914110ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ21-2-0
ລວມ2112-16-3
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10914201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20914202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30914203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40914204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50914205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60914206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70914207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80914208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90914209ການບໍລິຫານກິດຈະການນັກສຶກສາ22-0-0
100914210ວັດຈະນະສຶກສາລາວ32-2-0
ລວມ2114-12-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10914301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20914302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30914303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40914304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50914305ເສດຖະສາດການສຶກສາ22-0-0
60914306ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ32-0-3
70914307ການສຶກສາປຽບທຽບ32-0-3
80914308ການບໍລິຫານບຸກຄະລາກອນ ແລະ ຊັບພະຍາກອນມະນຸດ32-2-0
90914309ການແນະແນວອາຊີບ32-0-3
ລວມ2115-6-9
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10914401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20914402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30914403ວິເຄາະຫຼັກສູດ ບໍລິຫານການສຶກສາ ມ1-ມ742-4-0
40914404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50914405ປະສົບການ 110-2-0
60914406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70914407ການບໍລິຫານພຶດຕິກຳອົງກອນ22-0-0
80914408ການນິເທດການສຶກສາ32-0-3
90914409ຈິດຕະວິທະຍາການແນະແນວໃນໂຮງຮຽນ32-0-3
100914410ປະຫວັດການສຶກສາລາວ22-0-0
ລວມ2214-12-6
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10914501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20914502ວິທີສິດສອນບໍລິຫານການສຶກສາ 122-0-0
30914503ປະສົບການ 210-2-0
40914504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50914505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60914506ທັກສະການສື່ສານການສຶກສາ21-2-0
70914507ພາວະຜູ້ນຳ22-0-0
80914508ການບໍລິຫານຫຼັກສູດ21-2-0
90914509ກົດໝາຍ ແລະ ຈັນຍາບັນຄູ-ຜູ້ບໍລິຫານການສຶກສາ21-2-0
100914510ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ32-2-0
110914511ຈິດຕະວິທະຍາແຮງຈູງໃຈ22-0-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10914601ວິທີສິດສອນບໍລິຫານການສຶກສາ 220-4-0
20914602ປະສົບການ 310-2-0
30914603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40914604ບໍລິຫານຫ້ອງການ31-2-3
50914605ການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນການສຶກສາ32-2-0
60914606ການສຳມະນາກ່ຽວກັບປະເດັນ ແລະ ທິດທາງບໍລິຫານການສຶກສາ32-2-0
70914607ປັດຊະຍາມາກ-ເລນິນ 131-2-3
80914608ການບໍລິຫານອາຄານສະຖານທີ່ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ / ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ42-2-4
ລວມ2110-16-10
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10914701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20914702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30914703ພາວະຜູ້ນຳທາງວິຊາການ32-2-0
40914704ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການສຶກສາ32-2-0
50914705ການບໍລິຫານການເງິນ22-0-0
60914706ທິດສະດີ ແລະ ເຕັກນິກການໃຫ້ຄຳປຶກສາ32-2-0
70914707ຈິດຕະວິທະຍາບໍລິຫານໃນຊັ້ນຮຽນ22-0-0
80914708ປັດຊະຍາມາກ-ເລນິນ 231-2-3
ລວມ2115-10-3
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10914801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20914802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30914804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40914805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50914806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24