Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10913101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20913102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ21-2-0
30913103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40913104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50913105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60913106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70913107ຈິດຕະວິທະຍາການໃຫ້ຄຳປຶກສາ42-2-3
80913108ຈິດຕະວິທະຍາແຮງຈູງໃຈ22-0-0
90913109ປະຫວັດການສຶກສາ22-0-0
100913110ຈິດຕະວິທະຍາການບໍລິການ22-0-0
ລວມ2114-12-3
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10913201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20913202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30913203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40913204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50913205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60913206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70913207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80913208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90913209ຈິດຕະວິທະຍາຊຸມຊົນ22-0-0
100913210ປະຫວັດຈິດຕະວິທະຍາ22-0-0
110913211ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
ລວມ2216-10-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10913301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20913302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30913303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40913304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50913305ຈິດຕະວິທະຍາການແນະແນວໃນໂຮງຮຽນ32-0-3
60913306ທິດສະດີ ແລະ ຫຼັກການໃຫ້ຄຳປຶກສາ42-4-0
70913307ຈິດຕະວິທະຍາການສຶກສາ42-4-0
80913308ຈິດຕະວິທະຍາທຸລະກິດ32-2-0
ລວມ2113-14-3
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10913401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20913402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30913403ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ42-4-0
40913404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50913405ປະສົບການ 110-2-0
60913406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70913407ການແນະແນວອາຊີບ42-2-3
80913408ຈິດຕະວິທະຍາບໍລິຫານໃນຊັ້ນຮຽນ22-0-0
90913409ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ32-2-0
ລວມ2112-16-3
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10913501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20913502ວິທີສິດສອນຈິດຕະວິທະຍາ 122-0-0
30913503ປະສົບການ 210-2-0
40913504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50913505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60913506ຈິດຕະວິທະຍາການບໍລິຫານງານບຸກຄົນ32-2-0
70913507ຈິດຕະວິທະຍາບຸກຄະລິກະພາບ ແລະ ການປັບຕົວ32-2-0
80913508ຈິດຕະວິທະຍາອຸດສາຫະກຳ21-2-0
90913509ພາວະຜູ້ນຳ22-0-0
100913510ວັດຈະນາສຶກສາລາວ32-2-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10913601ວິທີສິດສອນຈິດຕະວິທະຍາ 220-4-0
20913602ປະສົບການ 310-2-0
30913603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40913604ຈິດຕະວິທະຍາການທົດສອບ22-0-0
50913605ຈິດຕະວິທະຍາໃນຊີວິດປະຈຳວັນ22-0-0
60913606ຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີການບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
70913607ສຶກສາປຽບທຽບ22-0-0
80913608ການບໍລິຫານພຶດຕິກຳອົງກອນ22-0-0
90913609ກົດໝາຍ ແລະ ຈັນຍາບັນມືອາຊີບ22-0-0
100913610ບໍລິການຂໍ້ມູນຂ່າວສານທາງຈິດຕະວິທະຍາ / ສຳມະນາຈິດຕະວິທະຍາ42-2-3
ລວມ2116-8-3
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10913701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20913702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30913703ຈິດຕະວິທະຍາຄອບຄົວ32-2-0
40913704ຈິດຕະວິທະຍາການທ່ອງທ່ຽວ22-0-0
50913705ຝຶກປະຕິບັດການໃຫ້ຄຳປຶກສາ ແລະ ການແນະແນວ20-2-3
60913706ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ22-0-0
70913707ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການສຶກສາ22-0-0
80913708ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ21-0-3
90913709ການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການປະເມີນການສຶກສາ32-2-0
ລວມ2115-8-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10913801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20913802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30913804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40913805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50913806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24