Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ສິລະປະສຶກສາ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10912101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20912102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ21-2-0
30912103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40912104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50912105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60912106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70912107ທິດສະດີພື້ນຖານດົນຕີ 122-0-0
80912108ອ່ານສອນແຟ 110-2-0
90912109ປະຫວັດສາດດົນຕຣີ ແລະ ປະຫວັດນັກປະພັນເພງ22-0-0
100912110ທິດສະດີສີ22-0-0
110912111ປະຫວັດສາດສິລະປະ22-0-0
120912112ກາຍະວິພາກສາດAnatomy Science22-0-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10912201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20912202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30912203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40912204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50912205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60912206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70912207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80912208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90912209ທິດສະດີພື້ນຖານດົນຕີ 222-0-0
100912210ອ່ານສອນແຟ 210-2-0
110912211ຟ້ອນ 110-2-0
120912212ສ້າງສັນສິລະປະ43-2-0
ລວມ2415-16-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10912301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20912302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30912303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40912304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50912305ທິດສະດີພື້ນຖານດົນຕີ 322-0-0
60912306ອ່ານສອນແຟ 310-2-0
70912307ແຄນ22-0-0
80912308ປີອາໂນ 122-0-0
90912309ຟ້ອນ 221-2-0
100912311ປະດັບປະດາ42-4-3
ລວມ2014-12-3
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10912401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20912402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30912403ວິເຄາະຫຼັກສູດສິລະປະສຶກສາ42-4-0
40912404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50912405ປະສົບການ 110-2-0
60912406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70912407ອ່ານສອນແຟ 410-2-0
80912408ລະນາດ21-0-3
90912409ປີອາໂນ 221-0-3
100912410ຟ້ອນ 331-2-3
ລວມ209-16-9
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10912501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20912502ວິທີສອນສິລະປະດົນຕຣີ22-0-0
30912503ປະສົບການ 210-2-0
40912504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50912505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60912506ອ່ານສອນແຟ 510-2-0
70912507ຂິມ22-0-0
80912508ຈັດພາບ22-0-0
90912509ສິລະປະລາຍລາວ31-2-3
100912510ທັດສະນີຍະພາບ21-2-0
110912511ແຕ້ມຮູບເໝືອນ43-2-0
ລວມ2316-12-3
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10912601ວິທີສິດສອນສິລະປະກຳ20-4-0
20912602ປະສົບການ 321-2-0
30912603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40912604ອ່ານສອນແຟ 610-2-0
50912605ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ 122-0-0
60912606ຮ້ອງເພງ 122-0-0
70912608ປັ້ນ43-2-0
80912609ພາບພິມ43-2-0
90912610ແກະສະຫຼັກ43-2-0
100912611ເສບລວມ42-2-6
ລວມ2718-16-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10912701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20912702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30912703ອ່ານສອນແຟ 710-2-0
40912704ຂັບລຳທ້ອງຖິ່ນ 220-4-0
50912705ຮ້ອງເພງ 220-4-0
60912706ຄຸນລັກສະນະເຄື່ອງດົນຕີ10-2-0
70912707ຈັດສ້າງລາຍການ22-0-0
ລວມ136-14-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10912801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20912802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30912804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40912805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50912806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24