Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ພະລະສຶກສາ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10911101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20911102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ21-2-0
30911103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40911104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50911105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60911106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70911107ກາຍະກຳພື້ນຖານ 120-2-6
80911108ແລ່ນ-ລານ 120-2-6
90911109ມວຍເທັກຄວັນໂດ30-2-12
100911110ຈິດຕະສາດການກິລາ22-0-0
ລວມ208-16-24
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10911201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20911202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30911203ຈັດການແຂ່ງຂັນ32-2-0
40911204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50911205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60911206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70911207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80911208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90911209ກາຍະກຳພື້ນຖານ 220-2-6
100911210ແລ່ນ-ລານ 220-2-6
ລວມ2010-14-18
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10911301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20911302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30911303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40911304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50911305ກາຍະກຳອຸປະກອນ 120-2-6
60911306ບານເຕະ 120-2-6
70911307ກະຕໍ້ຫວາຍ30-2-12
80911308ຄູຝຶກ ແລະ ກຳມະການຕັດສິນ21-2-0
90911309ປະຫວັດສາດການກິລາ22-0-0
100911310ວິທະຍາສາດການກິລາ22-0-0
110911311ບໍລິຫານການກິລາ22-0-0
ລວມ2212-12-24
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10911401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20911402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30911403ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ42-4-0
40911404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50911405ປະສົບການ 110-2-0
60911406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70911407ກາຍະກຳອຸປະກອນ 220-2-6
80911408ແລ່ນ-ລານ 320-2-6
90911409ບານເຕະ 220-2-6
100911410ແບບຫຼິ້ນ20-2-6
110911411ລອຍນ້ຳ20-2-6
ລວມ226-22-30
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10911501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20911502ວິທີສອນພະລະສຶກສາ 122-0-0
30911503ປະສົບການ 210-2-0
40911504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50911505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60911506ແລ່ນ-ລານ 420-2-6
70911507ບານສົ່ງ30-2-12
80911508ເທັນນິສ20-2-6
90911509ຍົກນ້ຳໜັກ20-2-6
100911510ກາຍະພາບບຳບັດ21-2-0
110911511ແພດກິລາ22-0-0
ລວມ2210-14-30
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10911601ວິທີສອນພະລະສຶກສາ 220-4-0
20911602ປະສົບການ 310-2-0
30911603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40911604ບານບ້ວງ30-2-12
50911605ດອກປີກໄກ່30-2-12
60911606ປິ່ງປ່ອງ30-2-12
70911607ສິນລະປະມວຍລາຍລາວພື້ນເມືອງ30-2-12
80911608ໜ້າເກັກ + ໝາກຂ່າງ / ຍິງທະນູ40-6-6
ລວມ212-20-54
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10911701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20911702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30911703ຢູໂດ30-2-12
40911704ມວຍສາກົນ30-2-12
50911705ມວຍລາວ30-2-12
60911706ເປຕັງ20-2-6
70911707ແອໂຣບິກ20-2-6
80911708ປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະສິ່ງແວດລ້ອມ42-2-6
ລວມ226-14-54
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10911801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20911802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30911804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40911805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50911806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24