Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ພາສາອັງກິດ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10910101ຄອມພິວເຕີ 110-2-0
20910102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ21-2-0
30910103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40910104Independent Learning 110-2-0
50910105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60910106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70910107General English 121-2-0
80910108Reading 121-2-0
90910109Pronunciation 110-2-0
100910110Listening10-2-0
110910111ການນຳໃຊ້ Software Application33-0-0
ລວມ1910-18-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10910201ຄອມພິວເຕີ 210-2-0
20910202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30910203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40910204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50910205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60910206Independent Learning 210-2-0
70910207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80910208General English 222-0-0
90910209Reading 221-2-0
100910210Pronunciation 210-2-0
110910211ລະບົບປະຕິບັດການ33-0-0
ລວມ2113-14-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10910301ຄອມພິວເຕີ 310-2-0
20910302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30910303Independent Learning 310-2-2
40910304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50910305General English 332-2-0
60910306Reading 321-2-0
70910307Writing Skill 121-2-0
80910308ລະບົບບໍລິຫານຂໍ້ມູນຂ່າວສານ33-0-0
90910309ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ32-2-0
100910310ວັດຈະນາສຶກສາລາວ32-2-0
ລວມ2215-14-2
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10910401ຄອມພິວເຕີ 410-2-0
20910402Independent Learning 410-2-2
30910403ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
40910404Curriculum Analysis42-4-0
50910405ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
60910406Methodology 121-2-0
70910407ປະສົບການ 110-2-0
80910408ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
90910409General English 432-2-0
100910410Writing Skill 222-0-0
110910411English Grammar 122-0-0
ລວມ2214-16-2
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10910501Phonetic21-2-0
20910502Methodology 221-2-0
30910503ປະສົບການ 210-2-0
40910504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50910505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60910506Writing Skill 321-2-0
70910507English for Specific Purpose 122-0-0
80910508English Grammar 222-0-0
90910509ລະບົບຖານຂໍ້ມູນເບື້ອງຕົ້ນ22-0-0
100910510ການນຳໃຊ້ ICT ເຂົ້າໃນການສອນ32-0-4
110910511ການນຳໃຊ້ Software ເພື່ອການວິໄຈAction Research Software22-0-0
ລວມ2217-8-4
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10910601Methodology 321-2-0
20910602ປະສົບການ 310-2-0
30910603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40910604Literature 122-0-0
50910605English for Specific Purpose 222-0-0
60910606Translation 110-2-0
70910607English Grammar 322-0-0
80910608ລະບົບຈັດການຖານຂໍ້ມູນສຳພັນ31-4-0
90910609ເຄືອຂ່າຍ ແລະ ຄວາມປອດໄພທາງຄອມພິວເຕີ32-2-0
100910610ການຮຽນແບບອີເລັກໂຕນິກ / ກົດໝາຍ42-2-6
ລວມ2214-14-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10910701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20910702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30910703Methodology 421-2-0
40910704Literature 222-0-0
50910705English for Specific Purpose 322-0-0
60910706Translation 210-2-0
70910707Presentation Skills42-4-0
80910708ອິນເຕີເນັດ21-2-0
90910709ຄອມພິວເຕີຊ່ວຍສອນ33-0-0
ລວມ2115-12-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10910801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20910802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
ລວມ110-18-12