Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ການເມືອງ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10908101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20908102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ21-2-0
30908103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40908104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50908105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60908106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70908107ວັດຈະນາສຶກສາລາວ32-2-0
80908108ສັນທະສິນສາດລາວ 121-2-0
90908109ຄວາມຮູ້ພື້ນຖານກ່ຽວກັບການບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
100908110ຫຼັກການ ແລະ ທິດສະດີການບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
ລວມ2013-14-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10908201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20908202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30908203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40908204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50908205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60908206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70908207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80908208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90908209ປະຫວັດປັດຊະຍາ22-0-0
100908210ສັນທະສິນສາດລາວ 221-2-0
110908211ການສຶກສາປຽບທຽບ22-0-0
ລວມ2215-12-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10908301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20908302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30908303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40908304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50908305ປັດຊະຍາມາກ-ເລນິນ 131-2-3
60908306ລະບົບການເມືອງໂລກ22-0-0
70908307ຫຼັກເສດຖະສາດ31-2-3
80908308ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ32-2-0
90908309ວາກະຍະສຳພັນ 121-2-0
100908310ການບໍລິຫານພຶດຕິກຳອົງກອນ22-0-0
ລວມ2214-12-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10908401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20908402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30908403ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ42-4-0
40908404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50908405ປະສົບການ 110-2-0
60908406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70908407ປັດຊະຍາມາກ-ເລນິນ 231-2-3
80908408ປັດຊະຍາການເມືອງ22-0-0
90908409ກົດໝາກ 122-0-0
100908410ວາກະຍະສຳພັນ 221-2-0
ລວມ2112-16-3
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10908501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20908502ວິທີສິດສອນວິຊາເອກ ການເມືອງ 122-0-0
30908503ປະສົບການ 210-2-0
40908504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50908505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60908506ຈັນຍາສາດ22-0-0
70908507ການພັດທະນາຊຸມຊົນ ແລະ ຊົນນະບົດ31-2-3
80908508ກົດໝາຍ 222-0-0
90908509ລັດທິສັງຄົມນິຍົມວິທະຍາສາດ31-2-3
100908510ເສດຖະສາດການເມືອງ22-0-0
ລວມ2115-8-6
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10908601ວິທີສິດສອນວິຊາເອກ ການເມືອງ 220-4-0
20908602ປະສົບການ 310-2-0
30908603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40908604ຕັກກະສາດ22-0-0
50908605ສັງຄົມວິທະຍາການເມືອງ22-0-0
60908606ປະຫວັດສາດພັກ ສປປ ລາວ22-0-0
70908607ນະໂຍບາຍ ແລະ ການວາງແຜນການສຶກສາ32-2-0
80908608ການບໍລິຫານຫ້ອງການ31-2-3
90908609ສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ / ກົດໝາຍການປົກຄອງ42-2-3
ລວມ2113-12-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10908701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20908702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30908703ການເມືອງລາວ22-0-0
40908704ປະຫວັດເສດຖະສາດ22-0-0
50908705ການພົວພັນລະຫວ່າງປະເທດ22-0-0
60908706ຂະບວນກຳມະກອນສາກົນ22-0-0
70908707ຄວາມຮູ້ພັກການເມືອງ22-0-0
80908708ການບໍລິຫານ ແລະ ການຄຸ້ມຄອງໂຮງຮຽນ32-0-3
90908709ພາວະຜູ້ນຳ22-0-0
100908710ຄວາມສຳພັນລະຫວ່າງໂຮງຮຽນກັບຊຸມຊົນ21-0-3
ລວມ2219-2-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10908801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20908802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30908804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40908805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50908806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24