Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10907101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20907102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ21-2-0
30907103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40907104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50907105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60907106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70907107ພາສາລາວ 142-2-4
80907108ວັນນະຄະດີພື້ນເມືອງ32-2-0
90907109ວັນນະຄະດີອາຊີ 132-2-0
ລວມ2112-16-4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10907201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20907202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30907203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40907204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50907205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60907206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70907207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80907208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90907209ພາສາລາວ 253-2-4
ລວມ2113-12-10
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10907301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20907302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30907303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40907304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50907305ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ42-2-4
60907306ອັກສອນທຳ42-2-4
70907307ວັນນະຄະດີອາຊຽນ 132-2-0
80907308ວັນນະຄະດີອາຊີ 232-2-0
ລວມ2113-12-8
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10907401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20907402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30907403ວິເຄາະຫຼັກສູດພາສາລາວ-ວັນນະຄະດີ42-4-0
40907404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50907405ປະສົບການ 110-2-0
60907406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70907407ທິດສະດີພາສາ41-2-8
80907408ພາສາບາລີ20-2-4
90907409ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 122-0-0
100907410ວັນນະຄະດີເກຼັກ21-2-0
ລວມ2210-18-12
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10907501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20907502ວິທີສິດສອນພາສາລາວ22-0-0
30907503ປະສົບການ 210-2-0
40907504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50907505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60907506ວາກະຍະສຳພັນ 132-2-0
70907507ສັນທະສິນສາດ 132-2-0
80907508ພາສາສັນສະກິດ21-2-0
90907509ວັນນະຄະດີລ້ານຊ້າງ 222-0-0
100907510ວັນນະຄະດີອາຊຽນ 232-2-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10907601ວິທີສິດສອນວັນນະຄະດີ20-4-0
20907602ປະສົບການ 310-2-0
30907603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40907604ວາກະຍະສຳພັນ 232-2-0
50907605ສັນທະສິນສາດ 241-4-4
60907606ວັນນະຄະດີເອີຣົບ 142-2-4
70907607ຫັດແຕ່ງ / ການຂຽນທາງວິຊາການ / ໄວຍາກອນລາວ42-2-6
ລວມ209-16-14
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10907701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20907702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30907703ວັດຈະນາສຶກສາລາວ42-2-4
40907704ປະຫວັດຕົວອັກສອນ32-2-0
50907705ທິດສະດີວັນນະຄະດີ32-2-0
60907706ວັນນະຄະດີປັດຈຸບັນ32-2-0
70907707ວັນນະຄະດີເອີຣົບ 242-2-4
ລວມ2214-12-8
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10907801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20907802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30907804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40907805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50907806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24