Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ປະຫວັດສາດ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10906101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20906102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ21-2-0
30906103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40906104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50906105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60906106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70906107ປະຫວັດສາດຍີ່ປຸ່ນ22-0-0
80906108ປະຫວັດສາດລາວບູຮານ-ສະໄໝລາວລ້ານຊ້າງ32-2-0
90906109ປະຫວັດສາດເຜົ່າພັນວິທະຍາ32-2-0
100906110ປະຫວັດສາດສັງຄົມປະຖົມບູຮານ32-0-3
ລວມ2214-14-3
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10906201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20906202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30906203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40906204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50906205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60906206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70906207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80906208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90906209ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝເສຍເອກະລາດໃຫ້ສະຫຍາມ32-2-0
100906210ພູມສາດການທ່ອງທ່ຽວ32-2-0
ລວມ2214-14-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10906301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20906302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30906303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40906304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50906305ປະຫວັດສາດອາເມລິກາ32-2-0
60906306ປະຫວັດສາດຈີນ22-0-0
70906307ປະຫວັດສາດເອີຣົບສະໄໝກາງ22-0-0
80906308ປະຫວັດສາດສະໄໝເປັນຫົວເມືອງຂຶ້ນຂອງຈັກກະພັດ32-2-0
90906309ທໍລະນີສັນຖານວິທະຍາ32-2-0
ລວມ2015-10-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10906401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20906402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30906403ວິເຄາະຫຼັກສູດປະຫວັດສາດ ມ1-ມ742-4-0
40906404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50906405ປະສົບການ 110-2-0
60906406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70906407ປະຫວັດສາດເອີຣົບສະໄໝໃໝ່-ປັດຈຸບັນ22-0-0
80906408ປະຫວັດສາດສະໄໝປັດຈຸບັນ32-2-0
90906409ວັດຈະນາສຶກສາລາວ32-2-0
ລວມ2012-16-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10906501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20906502ວິທີສອນປະຫວັດສາດ 122-0-0
30906503ປະສົບການ 210-2-0
40906504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50906505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60906506ປະຫວັດສາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 122-0-0
70906507ປະຫວັດສາດລັດເຊຍ22-0-0
80906508ປະຫວັດສາດບູຮານວິທະຍາ32-2-0
90906509ແຫຼ່ງອະລິຍາທຳ32-2-0
100906510ພູມີສາດປະເທດລາວ32-2-0
ລວມ2217-10-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10906601ວິທີສິດສອນປະຫວັດສາດ 220-4-0
20906602ປະສົບການ 310-2-0
30906603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40906604ປະຫວັດສາດການພົວພັນສາກົນ 132-2-0
50906605ປະຫວັດສາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້ 222-0-0
60906606ປະຫວັດສາດອາຟຣິກາ32-2-0
70906607ປະຊາກອນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ22-0-0
80906608ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ32-2-0
90906609ພູມສາດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ / ສຳມະນາປະຫວັດສາດ42-2-3
ລວມ2214-14-3
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10906701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20906702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30906703ປະຫວັດສາດການພົວພັນສາກົນ 232-2-0
40906704ປະຫວັດສາດອິນເດຍ22-0-0
50906705ພູມີສາດກາຍະພາບທົ່ວໄປ32-2-0
60906706ອຸທົກກະສາດວິທະຍາ32-2-0
70906707ພູມສາດພາກພື້ນອາຊີອາຄະເນໃນກຸ່ມອາຊຽນ22-0-0
80906708ພູມີສາດເສດຖະກິດສັງຄົມລາວ32-2-0
ລວມ2116-10-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10906801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20906802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30906804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40906805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50906806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24