Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ພູມສາດ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10905101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20905102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ21-2-0
30905103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40905104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50905105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60905106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70905107ພູມສາດປະເທດລາວ32-2-0
80905108ປະຫວັດສາດລາວບູຮານ-ສະໄໝລາວລ້ານຊ້າງ32-2-0
90905109ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝເສຍເອກະລາດ32-2-0
ລວມ2012-16-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10905201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20905202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30905203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40905204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50905205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60905206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70905207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80905208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90905209ພູມີສາດກາຍະພາບທົ່ວໄປ32-2-0
100905210ປະຊາກອນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດສັງຄົມ22-0-0
ລວມ2114-12-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10905301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20905302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30905303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40905304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50905305ທໍລະນີສັນຖານວິທະຍາ32-2-0
60905306ການແຕ້ມແຜນທີ່20-2-3
70905307ພູມີສາດທະວີບອາຊີ22-0-0
80905308ພູມີສາດທະວີບເອີຣົບ22-0-0
90905309ພູມສາດການທ່ອງທ່ຽວ32-2-0
100905310ອັກຂະຫຼະວິທະຍາ32-2-0
ລວມ2215-12-3
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10905401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20905402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30905403ວິເຄາະຫຼັກສູດພູມສາດ ມ1-ມ742-4-0
40905404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50905405ປະສົບການ 110-2-0
60905406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70905407ພູມອາກາດ ແລະ ອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ32-0-3
80905408ພູມສາດທະວີບອາເມລິກາ22-0-0
90905409ວິຊາປະຫວັດສາດບູຮານວິທະຍາ22-0-0
100905410ວັດຈະນາສຶກສາລາວ32-2-0
ລວມ2214-14-3
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10905501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20905502ວິທີສິດສອນພູມສາດ 122-0-0
30905503ປະສົບການ 310-2-0
40905504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50905505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60905506ອຸທົກກະສາດວິທະຍາ32-2-0
70905507ແຜນທີ່ວິທະຍາ ແລະ ເທັກນິກຮູບສາຍ32-2-0
80905508ພູມີສາດມະນຸດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ32-2-0
90905509ປັດຊະຍາມາກ-ເລນິນ 131-2-3
ລວມ2114-12-3
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10905601ວິທີສິດສອນພູມສາດ 220-4-0
20905602ປະສົບການ 310-2-0
30905603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40905604ປັດຕະພີວິທະຍາ32-2-0
50905605ພູມສາດພາກພື້ນອາຊີອາຄະເນໃນກຸ່ມອາຊຽນ32-2-0
60905606ປະຫວັດສາດອາຊີຕາເວັນອອກສ່ຽງໃຕ້32-2-0
70905607ປັດຊະຍາມາກ-ເລນິນ 231-2-3
80905608ພູມສາດການເມືອງ / ສຶກສາສຸຂະພາບຈະເລີນພັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ42-2-4
ລວມ2111-16-7
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10905701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20905702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30905703ພູມສາດຕົວເມືອງ ແລະ ຊົນນະບົດ32-2-0
40905704ພູມີສາດເສດຖະກິດສັງຄົມລາວ32-2-0
50905705ປະຫວັດສາດລາວສະໄໝປັດຈຸບັນ32-2-0
60905706ປະຫວັດສາດເຜົ່າພັນວິທະຍາ22-0-0
70905707ປະຫວັດສາດສັງຄົມປະຖົມບູຮານ32-2-0
80905708ປະຫວັດສາດການພົວພັນສາກົນ32-2-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10905801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20905802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30905804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40905805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50905806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24