Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ຊີວະສາດ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10904101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20904102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ21-2-0
30904103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40904104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50904105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60904106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70904107ວິວັດທະນາການ ແລະ ການກຳເນີດສິ່ງທີ່ມີຊີວິດ32-2-0
80904108ການຈັດແບ່ງສັດ32-2-0
90904109ເຄມີທົ່ວໄປChemistry32-2-0
ລວມ2012-16-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10904201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20904202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30904203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40904204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50904205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60904206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70904207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80904208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90904209ກາຍຍະວິພາກສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ31-2-6
100904210ເຄມີອົງຄະທາດ 1Organic Chemistry 131-2-6
ລວມ2212-14-18
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10904301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20904302ວັດທະນະທຳລາວ,​ ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30904303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40904304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50904305ຈຸລະຊີບວິທະຍາ32-2-0
60904306ກາຍຍະວິພາກສັດມີກະດູກສັກຫຼັງ32-2-0
70904307ການຈັດແບ່ງພືດ32-2-0
80904308ເຄມີອະນົງຄະທາດ 2Inorganic Chemistry 331-2-6
90904309ເຄມີວິເຄາະ 131-2-6
ລວມ2213-14-12
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10904401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20904402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30904403ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ42-4-0
40904404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50904405ປະສົບການ 110-2-0
60904406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70904407ສະລິລະສາດສັດ31-2-6
80904408ຊີວະ-ເຄມີ 121-2-0
90904409ກາຍຍະວິພາກພືດ32-2-0
ລວມ2010-18-6
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10904501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20904502ວິທີສອນຊີວະສາດ 122-0-0
30904503ປະສົບການ 210-2-0
40904504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50904505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60904506ສະລິລະສາດພືດ32-2-0
70904507ກາຍະວິພາກຄົນHuman Anatomy32-2-0
80904508ເຄມີວິເຄາະ 231-2-6
90904509ຄິດໄລ່ໃນເຄມີ32-2-0
ລວມ2114-12-6
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10904601ວິທີສອນຊີວະສາດ 220-4-0
20904602ປະສົບການ 310-2-0
30904603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40904604ລະບົບນິເວດວິທະຍາ32-2-0
50904605ຊີວະ-ເຄມີ 222-0-0
60904606ວິທີທົດລອງເຄມີສາດ 132-2-0
70904607ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ21-2-0
80904608ເຄມີ-ຟີຊິກ31-2-6
90904609ທໍລະນີສາດ / ປະຊາກອນ ແລະ ສຸຂະພາບແວດລ້ອມສຶກສາ42-2-6
ລວມ2212-16-12
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10904701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20904702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30904703ຊີວະ-ຟີຊິກ21-2-0
40904704ກຳມະພັນວິທະຍາGenetics42-4-0
50904705ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ42-4-0
60904706ວິທີທົດລອງເຄມີສາດ 232-2-0
70904707ເຄມີກະສິກຳ22-0-0
80904708ເຄມີອຸດສະຫະກຳ21-0-6
ລວມ2214-14-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10904801ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20904802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30904804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40904805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50904806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24