Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ເຄມີສາດ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10903101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 1Computer 110-2-0
20903102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ21-2-0
30903103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40903104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50903105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60903106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70903107ເຄມີທົ່ວໄປChemistry43-2-0
80903108ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ - ໄຟຟ້າເຕັກນິກ31-2-6
90903109ຈຸລະຊີບວິທະຍາ32-2-0
ລວມ2112-16-6
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10903201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20903202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30903203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40903204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50903205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60903206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70903207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80903208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90903209ເຄມີອະນົງຄະທາດ 1Inorganic Chemistry 132-2-0
100903210ເຄມີກະສິກຳ32-2-0
ລວມ2214-14-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10903301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20903302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30903303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40903304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50903305ເຄມີອະນົງຄະທາດ 2Inorganic Chemistry 232-2-0
60903306ຄິດໄລ່ໃນເຄມີ32-2-0
70903307ເຄມີອຸດສະຫະກຳ22-0-0
80903308ຊີວະ-ເຄມີ22-0-0
90903309ກາຍຍະວິພາກສັດບໍ່ມີກະດູກສັນຫຼັງ31-2-6
100903310ການຈັດແບ່ງສັດ21-2-0
ລວມ2215-12-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10903401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20903402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30903403ວິເຄາະຫຼັກສູດ ມ.ຕົ້ນ ແລະ ມ.ປາຍ42-4-0
40903404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50903405ປະສົບການ 110-2-0
60903406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70903407ເຄມີອົງຄະທາດ 1Organic Chemistry 131-2-6
80903408ເຄມີ-ຟີຊິກ 131-2-6
90903409ຊີວະຟີຊິກ22-0-0
ລວມ2010-16-12
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10903501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20903502ວິທີສອນເຄມີ 122-0-0
30903503ປະສົບການ 210-2-0
40903504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50903505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60903506ເຄມີອົງຄະທາດ 2Organic Chemistry 232-2-0
70903507ເຄມີ-ຟີຊິກ 232-2-0
80903508ທົດລອງເຄມີສາດ 132-2-0
90903509ກຳມະພັນວິທະຍາGenetics22-0-0
100903510ສະລິລະສາດພືດ21-2-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10903601ວິທີສອນເຄມີ 220-4-0
20903602ປະສົບການ 310-2-0
30903603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40903604ເຄມີວິເຄາະ 132-2-0
50903605ເຄມີອົງຄະທາດຂັ້ນສູງAdvanced Organic Chemistry32-2-0
60903606ວິທີທົດລອງເຄມີສາດ 232-2-0
70903607ການຈັດການສິ່ງແວດລ້ອມ32-2-0
80903608ເຄມີອາຫານ ແລະ ຄຸນຄ່າທາງອາຫານ / ເຄມີໃນຊີວິດປະຈຳວັນFood Chemistry42-2-6
ລວມ2112-16-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10903701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20903702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30903703ເຄມີວິເຄາະ 232-2-0
40903704ເຄມີສິ່ງແວດລ້ອມ22-0-0
50903705ກາຍຍະວິພາກສັດມີກະດູກສັນຫຼັງ32-2-0
60903706ກາຍະວິພາກຄົນHuman Anatomy31-2-6
70903707ນິເວດວິທະຍາ22-0-0
80903708ການຈັດແບ່ງພືດ32-2-0
ລວມ2115-10-6
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10903801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20903802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30903804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40903805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50903806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24