Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູມັດທະຍົມ ຟີຊິກສາດ ລະບົບ 12+4
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10902101ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 110-2-0
20902102ເທັກໂນໂລຊີໃນຊີວິດປະຈຳວັນ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ21-2-0
30902103ພາສາລາວນຳໃຊ້32-2-0
40902104ພາສາອັງກິດ 121-2-0
50902105ວິທະຍາສາດການເມືອງ 111-0-0
60902106ເທັກໂນໂລຊີການສຶກສາ21-2-0
70902107ກົນລະສາດ 1Mechanical Science 132-2-0
80902108ໄຟຟ້າສະຖິດ-ໄຟຟ້າກະແສ42-2-6
90902109ແສງເລຂາ42-2-6
ລວມ2212-16-12
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10902201ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 210-2-0
20902202ICT ພື້ນຖານ21-2-0
30902203ພະລະສຶກສາ32-2-0
40902204ຄະນິດສາດນຳໃຊ້32-2-0
50902205ປ້ອງກັນຊາດປ້ອງກັນຄວາມສະຫງົບ10-0-6
60902206ພາສາອັງກິດ 221-2-0
70902207ວິທະຍາສາດການເມືອງ 222-0-0
80902208ຈິດຕະວິທະຍາທົ່ວໄປ22-0-0
90902209ກົນລະສາດ​ 2Mechanical Science 232-2-0
100902210ພຶດຊະຄະນິດຊັ້ນຕົ້ນ32-2-0
ລວມ2214-14-6
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10902301ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 310-2-0
20902302ວັດທະນະທຳລາວ, ອາຊຽນ ແລະ ມໍລະດົກ22-0-0
30902303ພາສາອັງກິດ 321-2-0
40902304ວິທະຍາສາດການເມືອງ 322-0-0
50902305ໄຟຟ້າເຕັກນິກ-ໄຟຟ້າແມ່ເຫຼັກ42-4-0
60902306ແສງຄື້ນ42-4-0
70902307ຄະນິດສາດ 132-2-0
80902308ແກ້ໄຂບັນຫາທາງຄະນິດສາດ22-0-0
ລວມ2013-14-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10902401ຄອມພິວເຕີພື້ນຖານ 410-2-0
20902402ພາສາອັງກິດ 421-2-0
30902403ວິເຄາະຫຼັກສູດ ວິຊາຟີຊິກສາດ ມ1-ມ742-4-0
40902404ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມ22-0-0
50902405ປະສົບການ 110-2-0
60902406ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 121-2-0
70902407ດາລາສາດ32-0-6
80902408ເລຂາຄະນິດຊັ້ນຕົ້ນ32-2-0
90902409ພຶດຊະຄະນິດ 132-2-0
ລວມ2112-16-6
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10902501ພາສາອັງກິດ 521-2-0
20902502ວິທີສິດສອນຟີຊິກ 122-0-0
30902503ປະສົບການ 210-2-0
40902504ສຶກສາສາດທົ່ວໄປ 222-0-0
50902505ຈິດຕະວິທະຍາພັດທະນາການ22-0-0
60902506ຄວາມຮ້ອນThermodynamics32-2-0
70902507ອີເລັກໂທຣນິກ32-2-0
80902508ຊີວະ-ເຄມີ21-2-0
90902509ເຄມີທົ່ວໄປChemistry32-2-0
100902510ວິເຄາະຄະນິດ 122-0-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10902601ວິທີສິດສອນຟີຊິກ 220-4-0
20902602ປະສົບການ 310-2-0
30902603ບໍລິຫານການສຶກສາ22-0-0
40902604ອາຕອມ32-2-0
50902605ຟີຊິກວັດຖຸແຂງ32-0-6
60902606ຟີຊິກທາດໄຫຼ32-2-0
70902607ຊີວະ-ຟີຊິກ21-2-0
80902608ເຄື່ອງຈັກໄຟຟ້າສະຫຼັບ / ກົນລະສາດກວາງຕອມ/ Quantum Mechanics42-2-6
ລວມ2011-14-12
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 7
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10902701ການວິໄຈAction Research32-2-0
20902702ວັດ ແລະ ປະເມີນຜົນການສຶກສາ22-0-0
30902703ນິວເຄຼຍ32-2-0
40902704ກົນລະສາດກວາງຕອມQuantum Mechanics32-2-0
50902705ເທັກໂນໂລຊີອຸດສະຫະກຳ32-2-0
60902706ເລຂາວິເຄາະ32-2-0
70902707ສະຖິຕິ ແລະ ກະຕວງ32-2-0
80902708ສົມຜົນຈຸນລະຄະນິດ22-0-0
ລວມ2216-12-0
ປີທີ 4 ພາກຮຽນ 8
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
10902801ບົດໂຄງການຈົບຊັ້ນFinal Report20-0-12
20902802ຝຶກຫັດສອນTeaching Practice90-18-0
30902804ສອບເສັງຈົບຊັ້ນTest20-0-12
40902805ພາສາອັງກິດEnglish00-0-0
50902806ການເມືອງPolitics00-0-0
ລວມ130-18-24