Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູພາສາອັງກິດ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 11+3+2
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
104090101ພາສາລາວLao Language20-0-0
204090102ຄອມພິວເຕີComputer20-0-0
304090103ວິເຄາະຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຊັ້ນມັດທະຍົມ 1Secondary School English Curriculum Analysis 120-0-0
404090104ການອ່ານ 1Reading 120-0-0
504090105ການຂຽນ 1Writing 120-0-0
604090106ການອອກສຽງພາສາອັງກິດ 1English Pronunciation 120-0-0
704090107ການຂຽນ 2Writing 240-0-0
804090108ວັນນະຄະດີ 1Literature 120-0-0
ລວມ180-0-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
104090201ວິເຄາະຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຊັ້ນມັດທະຍົມ 2Secondary School English Curriculum Analysis 220-0-0
204090202ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 4General English 440-0-0
304090203ການແປ 1Translation 120-0-0
404090204ການອ່ານ 2Reading 230-0-0
504090205ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 1English Grammar 130-0-0
604090206ລາວສຶກສາLao Education30-0-0
704090207ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology20-0-0
ລວມ190-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
104090301ວິເຄາະຫຼັກສູດພາສາອັງກິດຊັ້ນມັດທະຍົມ 3Secondary School English Curriculum Analysis 320-0-0
204090302ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-0-0
304090303ການເມືອງPolitics30-0-0
404090304ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 5General English 540-0-0
504090305ໄວຍະກອນພາສາອັງກິດ 2English Grammar 230-0-0
604090306ການອອກສຽງພາສາອັງກິດ 2English Pronunciation 220-0-0
704090307ການແປ 2Translation 220-0-0
804090308ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 1English for Specific Purposes 120-0-0
ລວມ190-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
104090401ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research20-0-0
204090402ວັນນະຄະດີ 2Literature 220-0-0
304090403ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report40-0-0
404090404ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 6General English 640-0-0
504090405ການອອກສຽງພາສາອັງກິດ 3English Pronunciation 320-0-0
604090406ວັນນະຄະດີ 3Literature 330-0-0
704090407ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 2English for Specific Purposes 220-0-0
ລວມ190-0-0