Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ຄູພູມສາດ-ປະຫວັດສາດ ລະບົບຕໍ່ເນື່ອງ 11+3+2
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
104060101ພາສາອັງກິດEnglish20-0-0
204060102ຄອມພິວເຕີComputer20-0-0
304060103ວິເຄາະຫຼັກສູດພູມສາດມັດທະຍົມ 120-0-0
404060104ພູມມີສາດປະຊາກອນ30-0-0
504060105ການແຕ້ມແຜນທີ່20-0-0
604060106ພູມີສາດການທ່ອງທ່ຽວ20-0-0
704060107ພູມີສາດຊີວະພາບ20-0-0
804060108ພູມີສາດອາຊີ ແລະ ປາຊີຟິກ20-0-0
904060109ພູມີສາດທະວີບເອີລົບ20-0-0
ລວມ190-0-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
104060201ລາວສຶກສາLao Education30-0-0
204060202ຈິດຕະວິທະຍາສັງຄົມSocial Psychology20-0-0
304060203ວິເຄາະຫຼັກສູດພູມສາດມັດທະຍົມ 220-0-0
404060204ພູມີສາດທະວີບອາຟຣິກາ20-0-0
504060205ພູມີສາດທະວີບອາເມລິກາ20-0-0
604060206ອຸທົກວິທະຍາ20-0-0
704060207ປັດທະພີວິທະຍາ20-0-0
804060208ພູມີສາດອຸຕຸນິຍົມວິທະຍາ20-0-0
904060209ທໍລະນີວິທະຍາGeology20-0-0
1004060210ການເມືອງPolitics30-0-0
1104060211ສຳມະນາການສອນTeaching Seminar10-0-0
ລວມ230-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
104060301ວິເຄາະຫຼັກສູດພູມສາດຊັ້ນມັດທະຍົມ 320-0-0
204060302ພູມີສາດສັງຄົມເສດຖະກິດລາວ10-0-0
304060303ການວິເຄາະທາງພູມມີສາດ20-0-0
404060304ພູມມີສາດຄົມມະນາຄົມຂົນສົ່ງ20-0-0
504060305ພູມມີສາດການພັດທະນາ20-0-0
604060306ເຕັກນິກພາກສະໜາມໃນການສ້າງແຜນທີ່10-0-0
704060307ການຈັດສັນພື້ນຖານທາງເວດຖະກິດ20-0-0
804060308ພູມມີສາດການຄ້າ ແລະ ການຕະຫຼາດ20-0-0
ລວມ140-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
104060401ວິໄຈພາກປະຕິບັດAction Research20-0-0
204060402ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report40-0-0
304060403ປະຊາກອນກັບການພັດທະນາເສດຖະກິດ20-0-0
404060404ມະນຸດກັບສິ່ງແວດລ້ອມ30-0-0
504060405ບັນຫາຊັບພະຍາກອນທຳມະຊາດ ແລະ ສິ່ງແວດລ້ອມ30-0-0
604060406ການສຶກສາຜົນກະທົບຕໍ່ສິ່ງແວດລ້ອມ30-0-0
704060407ການຈັດສັນສິ່ງແວດລ້ອມ20-0-0
ລວມ190-0-0