Official Website - Savannakhet Teacher Training College ກັບຄືນ

ຫຼັກສູດການຮຽນ-ການສອນ ພາສາອັງກິດພາກພິເສດ ລະບົບ 11+3
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 1
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
103100101ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາ 1Study Skills 120-0-0
203100102ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1General English 180-0-0
303100103ການຟັງ 1Listening 130-0-0
403100104ການອ່ານ 1Reading 130-0-0
503100105ການຂຽນ 1Writing 110-0-0
ລວມ170-0-0
ປີທີ 1 ພາກຮຽນ 2
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
103100201ຄວາມສາມາດໃນການສຶກສາ 2Study Skills 220-0-0
203100202ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 1General English 160-0-0
303100203ການຟັງ 1Listening 130-0-0
403100204ການອ່ານ 2Reading 230-0-0
503100205ການຂຽນ 2Writing 210-0-0
603100206ການເມືອງ 1Politics 120-0-0
ລວມ170-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 3
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
103100301ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2General English 260-0-0
203100302ການອ່ານ 3Reading 310-0-0
303100303ການຂຽນ 3Writing 310-0-0
403100304ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 2English for Specific Purposes 260-0-0
503100305ພາສາລາວLao Language20-0-0
603100306ບັນຊີ/ຄອມພິວເຕີAccount/Computer20-0-0
ລວມ180-0-0
ປີທີ 2 ພາກຮຽນ 4
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
103100401ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 2General English 260-0-0
203100402ການອ່ານ 4Reading 410-0-0
303100403ການຂຽນ 4Writing 410-0-0
403100404ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 2English for Specific Purposes 250-0-0
503100405ການບໍລິຫານໂຄງການ ແລະ ການທ່ອງທ່ຽວTourism-Project Management20-0-0
603100406ການເມືອງ 2Politics 220-0-0
ລວມ170-0-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 5
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
103100501ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3General English 360-0-0
203100502ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 3English for Specific Purposes 360-0-0
303100503ການນຳສະເໜີ 1Presentation 120-0-0
403100504ວິທີສອນ/ທຸລະກິດ/ການແປMethod/Business/Translation20-0-0
503100505ການເມືອງ 3Politics 320-0-0
ລວມ180-0-0
ປີທີ 3 ພາກຮຽນ 6
ລ/ດ ລະຫັດ ວິຊາ Subject ໜ່ວຍກິດ ລາຍລະອຽດ
103100601ພາສາອັງກິດທົ່ວໄປ 3General English 360-0-0
203100602ພາສາອັງກິດສະເພາະດ້ານ 3English for Specific Purposes 360-0-0
303100603ວິທີສອນ/ທຸລະກິດ/ການແປMethod/Business/Translation20-0-0
403100604ການນຳສະເໜີ 2Presentation 210-0-0
503100605ບົດລາຍງານຈົບຊັ້ນFinal Report80-0-0
ລວມ230-0-0